Kapaciteti

TRIAL i “Vaša prava BiH” zajedno rade na izgradnji kapaciteta pravnika za pripremanje tužbi pred međunarodnim mehanizmima ljudskih prava

Ženeva/Sarajevo, 4. april 2011. godine

Nevladina organizacija TRIAL (Track Impunity Always) je 25. i 26. marta 2011 organizovala prvu fazu opsežnog programa obuke za pravnike “Vaših prava BiH” o funkcionisanju glavnih međunarodnih mehanizama ljudskih prava relevantnih za Bosnu i Hercegovinu (BiH), naročito UN Komiteta za ljudska prava i Europskog suda za ljudska prava.

Uposlenici nevladine organizacije “Vaša prava BiH” iz Sarajeva i Mostara prisustvovali su treningu o tome kako sačiniti i podnijeti aplikaciju na međunarodnom nivou. Svakom od pohađaoca treninga je dodijeljen konkretan slučaj na kojem će raditi. Dodijeljeni slučajevi uglavnom se odnose na porodice nestalih osoba iz različitih dijelova BiH, a sama obuka se odvija pod nadzorom TRIAL-ove više pravne savjetnice. Direktan rezultat treninga će biti podnošenje određenog broja pojedinačnih komunikacija pred međunarodne mehanizme ljudskih prava od strane “Vaših prava BiH”, koji će predstavljati aplikanta pred nadležnim međunarodnim mehanizamom.Read More »TRIAL i “Vaša prava BiH” zajedno rade na izgradnji kapaciteta pravnika za pripremanje tužbi pred međunarodnim mehanizmima ljudskih prava

POZIV NA JAVNU RASPRAVU:„Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – pristup pravdi ugroženim kategorijama“

Udruženje „Vaša prava BiH“ organizuje Javnu raspravu koja će se održati u Mostaru, Hotel Bristol, mala sala, dana 17.03.2011.godine, četvrtak,  sa početkom u 12:00 sati na temu:

„Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – pristup pravdi ugroženim kategorijama“

Molimo Vas da Vaše učešće potvrdite na broj telefona 036/ 558 580 ili email adresu: ahmets@vasaprava.org

Bosna i Hercegovina, na državnom nivou, još nije donijela Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Iako su zakoni koji regulišu pristup besplatnoj pravnoj pomoći doneseni u Republici Srpskoj te u nekim kantonima Federacije BiH. Njihova primjena i efekti su limitirani na određeni teritorij, dok je ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć građanima lošeg imovnog stanja uslovljeno  često dokazivanjem usko postavljenih uslova.

Potreba za donošenjem Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći nastala je znatno ranije. U poslijeratnom periodu, ugroženo stanovništvo, izbjeglice i raseljena lica nisu mogli sami da se adekvatno nose sa svim preprekama u pristupu pravima, koje su postavljenje pred njih u procesu reintegracije u prijeratnom mjestu stanovanja ili integracije u sredinama svog raseljenja. Ostvarivanje osnovnih prava zahtjevalo je određene pravne vještine i poznavanje propisa. Kako se radilo o osobama koje su  posebno ekonomski ugrožene, oni nisu mogli da plaćaju usluge advokata. Zbog specifičnosti njihovog položaja i pravne problematike potrebno je bilo organizovati pristup adekvatnoj stručnoj pomoći.

Read More »POZIV NA JAVNU RASPRAVU:„Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – pristup pravdi ugroženim kategorijama“