Azil

AZIL: Tražitelji azila imaju pravo na adekvatnu pravnu zaštitu

Apelaciono upravno vijeće Suda BiH je usvojilo zahtjev za preispitivanje sudske odluke Udruženja ” Vaša prava BiH” i ukinulo presudu Suda BiH br. S1 3 U 001818 10 U , čime je napokon zauzet jasan stav kad su u pitanju tražitelji azila i njihovo pravo na adekvatnu pravnu zaštitu.

Naime,  dugogodišnja praksa je bila da se u upravnom postupku sva pismena dostavljaju na službenim jezicima Bosne i Hercegovine izravno tražiteljima azila, pa čak i onda kad isti tražitelji azila imaju i punomoćnike, a što je za posljedicu imalo da su tražitelji azila zbog neukosti  propuštali rok za korištenje pravnog lijeka.Read More »AZIL: Tražitelji azila imaju pravo na adekvatnu pravnu zaštitu

Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava

POSTUPAK PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Ratifikacijom Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Bosna i Her-cegovina se obavezala da će obezbijediti punu primjenu odredaba ovog međunarodnog ugovora, da će uskladiti svoje zakonodavstvo sa standardima predviđenim Konvencijom i da će njeni organi u punoj mjeri poštovati međunarodne norme. Istovremeno je prihvatila i oblik nadzora nad ispunjavanjem preuzetih obaveza koji predviđa Konvencija, odnosno prihvatila je obaveznu nadležnost Evropskog suda za ljudska prava čije se sjedište nalazi u sjedištu Vijeća Evrope u Strazburu u Francuskoj.Read More »Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava