Azil

Vaša prava BiH: pravna pomoć osobama pod međunarodnom zaštitom

Udruga ”Vaša prava BiH” od 2004 godine pruža pravnu pomoć osobama pod međunarodnom zaštitom (tražiteljima azila, priznatim izbjeglicama i osobama pod subsidijarnom zaštitom i osobama koje uživaju privremeni prihvat u BiH).

Čl. 109.st.3 Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (Sl.Glasnik BiH br. 36/08) propisana je obaveza BiH da omogući tražiteljima međunarodne zaštite pravo da koriste usluge pravnog ili drugog savjetnika, dok je odredbom čl. 40. st1. toč.e) Pravilnika o međunarodnoj zaštiti (azilu) (Sl.Glasnik BiH br. 37/09 i 85/10) garantovano je pravo tražiteljima međunarodne zaštite na besplatnu pravnu pomoć po pitanjima vezanim za postupak. Europska regulativa također predviđa obavezu država članica da, na svoj račun, omoguće podnositeljima zahtjeva efikasno savjetovanje sa pravnim ili nekim drugim savjetnikom o stvarima koje se tiču zahteva za azil (čl. 15 Direktive Vijeća 2005/85/EZ od 1. prosinca   2005.godine o minimalnim standardima u postupku za priznavanje i oduzimanje izbegličkog statusa u državama članicama).Read More »Vaša prava BiH: pravna pomoć osobama pod međunarodnom zaštitom

Pravo na azil je ustavno pravo u Bosni i Hercegovini

Pravo na azil, što podrazumijeva  pravo stranca da podnese zahtjev za azil u drugoj državi i da uživa zaštitu te države od progona u svojoj zemlji porijekla, spada u temeljna ljudska prava predviđena međunarodnim standardima.

Odredbom člana III točke 3. stava f) Ustava Bosne i Hercegovine propisana je isključiva nadležnost institucija BiH u oblasti politike i regulisanje pitanja imigracija, izbjeglica i azila.

Iako pitanje azila spada u nadležnost države Bosne i Hercegovine, Ustav BiH ne navodi izričito «pravo na azil» u katalogu prava i sloboda predviđenim članom II stav 3 Ustava BiH. Za razliku od Ustava BiH, kao i Ustava Republike Srpske, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine u članu 2. toč. i) navodi da će Federacija BiH posebno osigurati da sve osobe na teritoriju Federacije uživaju pravo na azil.Read More »Pravo na azil je ustavno pravo u Bosni i Hercegovini