Projekti podrške Romima

UNHCR i Udruženje "Vaša prava BiH" su u 2008. godini počeli sa implementacijom projekta "Društvena integracija Roma, Aškalija i Egipćana u Jugoistočnoj Evropi". Ciljna grupa ovog projekta je romska... Read more »

Rodni listovi koji nemaju rok važenja

Novi Zakon o matičnim knjigama Republike Srpske (“Sl. Glasnik RS” 111/09”) stupio je na snagu u decembru mjesecu 2009. godine. Najbitnija novina Zakona je ta da je olakšan način... Read more »

Nove internet stranice

Vaša prava BiH has updated design and contents of its Web page. For access to the old contents and article archives please ovdje Read more »