Vaša prava BiH: pravna pomoć osobama pod međunarodnom zaštitom

Udruga ”Vaša prava BiH” od 2004 godine pruža pravnu pomoć osobama pod međunarodnom zaštitom (tražiteljima azila, priznatim izbjeglicama i osobama pod subsidijarnom zaštitom i osobama koje uživaju privremeni prihvat u BiH).

Čl. 109.st.3 Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu (Sl.Glasnik BiH br. 36/08) propisana je obaveza BiH da omogući tražiteljima međunarodne zaštite pravo da koriste usluge pravnog ili drugog savjetnika, dok je odredbom čl. 40. st1. toč.e) Pravilnika o međunarodnoj zaštiti (azilu) (Sl.Glasnik BiH br. 37/09 i 85/10) garantovano je pravo tražiteljima međunarodne zaštite na besplatnu pravnu pomoć po pitanjima vezanim za postupak. Europska regulativa također predviđa obavezu država članica da, na svoj račun, omoguće podnositeljima zahtjeva efikasno savjetovanje sa pravnim ili nekim drugim savjetnikom o stvarima koje se tiču zahteva za azil (čl. 15 Direktive Vijeća 2005/85/EZ od 1. prosinca   2005.godine o minimalnim standardima u postupku za priznavanje i oduzimanje izbegličkog statusa u državama članicama).

Iako nema zakonodavnog okvira za pružanje besplatne pravne pomoći pred institucijama BiH, i sam nacrt Okvirnog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou BiH odbijen je od strane Doma naroda BiH u srpnju 2010.godine, Vaša Prava BiH svih ovih godina, uz  pomoć ponajprije UNHCR-a pruža neovisnu i kvalitetnu pravnu pomoć ovoj ranjivoj kategoriji korisnika.

Pravna pomoć se odgleda u zastupanju u upravnom postupku po zahtjevu za međunarodnu zaštitu, zastupanju pred Sudom BiH, ali i zastupanju pred Ustavnim sudom BiH, Sudom u Strasbourgu kao i UN Komitetu za ljudska prava, gdje su Vaša prava  zabilježili zavidne uspjehe, što je možda najbolja potvrda kvalitete rada.

U izgradnji kapaciteta, pravnici Udruge “Vaša prava BiH” su sudjelovali na mnogim seminarima u BiH, u regionu ali i Europi, počev od Barcelone, preko Beča, Londona, Brisela, Budimpešte, i drugih gradova, gdje su se stjecala znanja u oblasti azila, odnosno međunarodnog prava koja su pomogla u izgradnji azilantskog sustava u BiH.

Svake godine se održavaju pravne klinike, gdje Vaša prava u suradnji sa UNHCR-om prenose svoja znanja i bogato stečeno iskustvo na buduće kolege koji studiraju na Pravnom fakultetu  u Istočnom Sarajevu, Sarajevu, Tuzli, Mostaru……

Obzirom da se radi o ranjivim kategorijma korisnika koji ostvaruju svoja prava u jednom od najkompliciranijih upravnih postupaka, Udruženje “Vaša Prava BiH” osigurava  kvalitetnu pravnu pomoć 24 sata dnevno 7 dana u tjednu.