Pravo na azil je ustavno pravo u Bosni i Hercegovini

Pravo na azil, što podrazumijeva  pravo stranca da podnese zahtjev za azil u drugoj državi i da uživa zaštitu te države od progona u svojoj zemlji porijekla, spada u temeljna ljudska prava predviđena međunarodnim standardima.

Odredbom člana III točke 3. stava f) Ustava Bosne i Hercegovine propisana je isključiva nadležnost institucija BiH u oblasti politike i regulisanje pitanja imigracija, izbjeglica i azila.

Iako pitanje azila spada u nadležnost države Bosne i Hercegovine, Ustav BiH ne navodi izričito «pravo na azil» u katalogu prava i sloboda predviđenim članom II stav 3 Ustava BiH. Za razliku od Ustava BiH, kao i Ustava Republike Srpske, Ustav Federacije Bosne i Hercegovine u članu 2. toč. i) navodi da će Federacija BiH posebno osigurati da sve osobe na teritoriju Federacije uživaju pravo na azil.

Bez obzira što pravo na azil nije posebno navedeno  kao ustavno pravo u Ustavu Bosne i Hercegovine,  pravo da se zatraži i uživa azil u BiH predstavlja ustavno pravo kako je to nedavno i Sud BiH naveo u obrazloženju svoje odluke:

” pravo da traži i uživa u drugim zemljama azil od proganjanja je pravo zagarantovano čl. 2. tač.3. i tač. 4. Ustava BiH, u vezi sa članom 2. tač. 14. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Ovom odredbom je propisano da sva lica na teritoriju BiH uživaju ljudska prava i slobode, a da se prava i slobode određene u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda direktno primjenjuju u Bosni i Hercegovini i imaju prioritet nad svakim drugim zakonom. Čl.2. tač. 7. Univerzalne konvencije o ljudskim pravima propisano je da su sva lica pred zakonom jednaka i imaju pravo bez ikakve razlike na podjednaku zaštitu zakona. Nadalje, svi imaju pravo na jednaku zaštitu protiv bilo kakve diskriminacije kojom se krši ova deklaracija i protiv svakog poticanja na ovakvu diskriminaciju. Osim toga, svako ima pravo da traži i uživa u drugim zemljama azil od proganjanja (član 14. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima)”

Upravo iz obrazloženja odluke Suda Bosne i Hercegovine jasno proizlazi da  pravo na azil predstavlja ustavno pravo.