Radionica o vođenju sudskih postupaka u oblasti ljudske sigurnosti i migracija

Engleska, London, 27. i 28. januar/siječanj 2011. Centar INTERIGHTS je organizirao radionicu koja je okupila pravnike i aktiviste u oblasti ljudskih prava, predstavnike NVO iz centralne i istočne Evrope, baltičkih država i Kavkaza, kako bi diskutirali o ugroženosti migranata u kontekstu širokog spektra kršenja ljudskih prava. U sklopu ove radionice, posebna pažnja je posvećena  a) omogućavanju suradnje i razmjene ideja i iskustava između lokalnih pravnika; b) omogućavanju boljeg razumijevanja prirode i razmjera kršenja do kojih dolazi u ovom kontekstu; c) razmatranju pravnih strategija protiv ovakvih kršenja; d) povećanju kapaciteta učesnika – pravnika i NVO za vodjenje sudskih postupaka protiv kršenja ljudskih prava; itd.

Ispred Bosne i Hercegovine, Udruženje ‘Vaša prava BiH’ je imalo svog predstavnika, koji je učestvovao u ovoj interesantnoj radionici za izgradnju kapaciteta.

Cilj ove radionice je bio: olakšati suradnju i razmjenu ideja i iskustava izmedju lokalnih pravnika i zagovornika ljudskih prava, koji se bave vođenjem sudskih postupaka i drugih oblika pravnog zagovaranja ljudske sigurnosti u kontekstu migracija; omogućiti bolje razumijevanje prirode i razmjera kršenja u ovom kontekstu; razmotriti pravne strategije protiv ovakvih kršenja, uključujući identificiranje važećih zakonskih standarda i odgovarajućih međunarodnih, regionalnih i državnih pravnih foruma; povećati kapacitete učesnika – pravnika i NVO za vođenje sudskih postupaka protiv kršenja ljudskih prava u kontekstu migracija na međunarodnom i regionalnom nivou, naročito pred Evropskim sudom za ljudska prava; upoznati INTERIGHTS sa pravnim izazovima u oblasti ljudske sigurnosti i migracija i način na koji taj Centar može učestvovati u rješavanju istih; izgrađivati suradnju između INTERIGHTS-a i lokalnih pravnika i NVO kada su u pitanju identificirana tematska pitanja.

Izvršni direktor ‘Vaših prava BiH’ je imao priliku da prezentira neke od brojnih aktivnosti našeg Udruženja. Prezentacija je bila fokusirana na uspješne slučajeve, kao i kontinuirane napore u sferi vođenja sudskih postupaka, kako bi se osigurale proceduralne mjere zaštite i pristup pravdi, kao i ostvarivanje osnovnih prava tražitelja azila, priznatih izbjeglica, migranata (naročito tražitelja azila čiji su zahtjevi odbijeni) i žrtava trgovine ljudima. Posebna pažnja je posvećena izazovima s kojima se susrećemo u svakodnevnim aktiv

nostima u vođenju sudskih postupaka u slučajevima vezanim za član 3, član 5 i član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Organizator ovog događaja je pokazao spremnost da ubuduće pruža pomoć i profesionalnu podršku ‘Vašim pravima BiH’ u ob

lasti vođenja sudskih postupaka, nudeći svoje znanje i iskustva. Zahvaljujemo INTERIGHTS-u na prilici da učestvujemo u ovoj korisnoj radionici.