Godišnje konsultacije UNHCR-a i njegovih NVO partnera, Ženeva 2013

Godišnje konsultacije sa nevladinim organizacijama održane su od 11 do 13 juna 2013. u Centru za međunarodne konferencija u Ženevi u Švicarskoj.

Udruženje Vaša prava BiH je uzelo učešće na ovogodišnjim konsultacijama između UNHCR-a i njegovih NVO partnera.

Preko 410 humanitarca je učestvovalo u konsultacijama ove godine, zastupajući oko 220 međunarodnih i domaćih NVO u sklopu brojnih operacija širom svijeta.  Svake godine, ove konsultacije predstavljaju odličnu priliku da se razmotre i ojačaju kapaciteti udruženja s ciljem boljeg pružanja usluga onima kojima je zaštita potrebna. Vaša prava BiH su održala niz sastanaka s višim zvaničnicima UNHCR-a i različitim NVO iz cijelog svijeta, gdje su se raspravljala pitanja od zajedničkog značaja i razmijenile informacije i ideje.

Naglašeno je da su nevladine organizacije ključni partneri u sprovođenju operacija i zagovaranju u nizu različitih konteksta i one donose sa sobom značajnu stručnost i sposobnosti u zaštiti izbjeglica.

U svojoj historiji UNHCR je radio u uskom partnertstvu da nevladinim organizacijama  kako bi zaštitili i pružili pomoć izbjeglicama.  Primjer ovog partnerstva su programi koje omogućava UNHCR i implementiraju NVO partneri.  U 2012. godini, više od trećine 2.3 milijardi dolara, koje je UNHCR uložio u zaštitu i pomoć izbjeglicama, je usmjereno kroz više od 760 nevladinih organizacija širom svijeta.  Od tog broja, 600 njih su domaće ili lokalne nevladine organizacije i 160 njih su međunarodne nevladine organizacije.

Na situaciju u Evropi utiče miješano i nepravilno kretanje izbjeglica i migranata i svi oni se bore s kompleksnim izazovima koji se javljaju u ovom kontekstu.  Zemlje istočno i jugoistočno od Evropske unije i zemlje članice Evropske unije prema vanjskoj granici su suočene sa naročito zahtjevim zadatkom kontrole neovlaštenih ulazaka i sprečavanja prijetnji sigurnosti, vodeći računa u isto vrijeme o potrebama ljudi za zaštitom u okviru ovih kretanja.

Civilno društvo igra ključnu ulogu u osmišljavanju djelotovornih i zaštitno osjetljivih odgovora na miješana kretanja na državnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini,, kao i odgovora na rastuću ksenofobiju u nekim zemljama, kako kroz svoje napore usmjerene ka zagovaranju, tako i izravnim pružanjem pomoći onima kojima je to potrebno.  U mnogim zemljama, civilno društvo, UNHCR i vlade djeluju zajedno kako bi riješili problem miješanog kretanje na zaštitino osjetljiv način u skladu s UNHCR-ovim Planom od 10 tačaka u sklopu Aktivnosti na zaštiti izbjeglica i miješanoj migraciji.

Cilj konsultacija je bio okupiti predstavnike nevladinih organizacija iz cijele Evrope, kako bi oni razmijenili svoja iskustva, dobru praksu i istražile područja za povećanu međusobnu suradnju, suradnju s njihovim vladama i UNHCR-om.