„Unaprijeđenje pristupa pravdi-Podrška uspostavljanju sistema besplatne pravne pomoći u BiH“

S ciljem da se obezbjedi pružanje besplatne pravne pomoći ugroženim kategorijama u bh. društvu, Udruženje „Vaša prava BiH“  je započelo sa realizacijom projekta koji kroz Mikro kreditni sporazum finansira UNDP BiH. Projekat traje 6 mjeseci (oktobar 2011-april 2012), a pored direktnih ciljanih grupa koje čine ekonomski i socijalno ugroženo stanovništvo, korist od projekta će imati čitavo BiH društvo, državne institucije i civilni sektor.

Bosna i Hercegovina je bez sumnje u konačnoj fazi poslijeratne rekonstrukcije i transformacije u moderno demokratsko društvo koje mora osigurati ljudska prava svih svojih građana u skladu sa međunarodnim standardima i normama. Gledajući postojeće političke i ekonomske probleme, te nedostatak ujednačenih mehanizama za pružanje besplatne pravne pomoći na čitavoj teritoriji države postaje neophodno da se obezbijedi nepristrasan i jednak pristup pravima kroz usluge besplatne pravne pomoći koje su nezavisne od državnog uticaja. Uspostava minimalnih standarda i jačanje kapaciteta pružaoca besplatne pravne pomoći je i jedan od strateških ciljeva Strategije za reformu sektora pravosuđa 2008-2013.

Projektne aktivnosti uključuju pružanje čitavog spektra usluga besplatne pravne pomoći od usmenih savjeta do zastupanja pred sudskim/upravnim organima, učešće na sastancima Radne grupe za izradu nacrta zakona, organizovanje okruglih stolova, kampanje za podizanje javne svijesti i javno zagovaranje.

Korisnost projektnih aktivnosti se prvenstveno ogleda u činjenici da će projekat omogućiti pravnu zaštitu za ekonomski i socijalno ugroženo stanovništvo i osigurati jednak položaj svih kategorija stanovništva pred zakonom na čitavoj teritoriji BiH, naročito u kantonima koji nemaju donesen zakonski okvir za pružanje besplatne pravne pomoći. Pored toga projekat će ubrzati proces zagovaranja i lobiranja radi provedbe reformskih mjera definisanih u Akcionom planu za sprovođenje Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini, a posebno onih  koji se odnose na usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH, usvajanje izmjena i dopuna postojećih ili donošenje novih propisa usmjerenih na usklađivanje već donešenih propisa. Ovi projektni rezultati će doprinijeti povećanju pravne sigurnosti u zemlji i ojačati napore države BiH da izgradi profesionalno pravosuđe u cilju jačanja vladavine prava, u skladu sa međunarodnim i evropskim pravnim normama i standardima. Uključenost Udruženja „Vaša prava BiH“ kao predstavnika civilnog društva će dodatno rezultirati jačanjem uloge civilnog društva u BiH, kojem će biti omogućeno da se značajnije angažuje u polju pružanja besplatne pravne pomoći.

Treba naglasiti da je pristup pravdi fundamentalno ljudsko pravo zagarantovano Ustavom BiH i međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava. To je esencijalni dio funkcionirajućeg sistema vođenog vladavinom prava. Jedan od integralnih i najvažnijih aspekata pristupa pravdi je pristup stručnoj pravnoj pomoći za sve kategorije stanovništva, uključujući i one ekonomski najugroženije grupe i pojedince koji ne mogu priuštiti plaćanje pravnih usluga.

Evropska Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, kao sastavni dio Ustava BiH, propisuje jasnu obavezu države da osigura da je pristup zakonu i pravdi jedak za sve. Komitet ministara država članica Vijeća Evrope je pozvao članice da preuzmu odgovornosti za uspostavljanje i finansiranje sistema besplatne pravne pomoći i osigura efektivan pristup zakonu i pravdi za siromašno stanovništvo, putem nekoliko preporuka i rezolucija: Pravna pomoć u civilnim, komercijalnim i upravnim stvarima (Rezolucija (76) 5), Pravna pomoć i savjet (Rezolucija (78) 8), Efektivan pristup zakonu i pravdi za siromašne (Rezolucija (93) 1).

Iako pristup pravnim savjetima i pravnim sistemima ima vitalnu funkciju za cjelokupno stanovništvo, a posebno za ugrožene kategorije, ovakav sistem nije u potpunosti uspostavljen na nivou države BiH zbog nedostatka finansijskih sredstava i odgovarajućeg zakonodavstva. Uspostava ovakog sistema je posebno značajna s obzirom na visoku stopu siromašnog stanovništva. Iako je BiH napravila znatne pomake od potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir, još uvijek se suočava sa značajnim razvojnim izazovima, poput visoke stope nezaposlenosti, nerazvijenosti ruralnih podučja i lošom socijalnom pomoći. Privreda je 70% od prijeratnog nivoa razvoja, a 20% stanovništva živi ispod granice siromaštva, što je još uvijek vrlo visoko, kada se uzme u obzir da dodatnih 30% stanovništva živi neznatno iznad linije siromaštva. Potreba za uspostavljanjem sistema besplatne pravne pomoći u BiH je identifikovana još 2005 godine,  na radionici na temu “Reforme u pravosuđu” koja je organizovana od strane EC Delegacije u BiH i Direkcije za evropske integracije.