Otvoreno pismo u vezi nacrta Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH-zabrinutost radi isključivanja NVO


Na ovaj način želimo iskazati našu zabrinutost i obavjestiti  Vas   o aktivnostima u  sadašnjoj fazi utvrđivanja konačnog teksta Okvirnog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u Bosni i Hercegovini. Otvoreno pismo možete pruzeti ovdje: Otvoreno pismo – Primjedbe na Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći BiH

Do sada je održano pet sastanaka Radne grupe za izradu okvirnog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoćí, i to, 13.05.2011.godine i 01.06.2011.godine u Sarajevu, 24.06.2011.godine u Banja Luci, 06.07.2011.godine u Mostaru i 15. i 16.09.2011.godine na Jahorini.

Radna grupa je formirana Rješenjem ministra pravde BiH, gospodina Bariše Čolaka broj: 05-34-14-2952/11 od 27.04.2011.godine kojim je između ostalih za člana radne grupe  imenovan i predstavnik Udruženja „Vaša prava BiH“. Radna grupa je formirana i dobila je dužnost da izvrši zadatak u skladu sa rokovima utvrđenim Programom rada Ministarstva pravde BiH i II Revidiranim Akcionim planom za provođenje Strategije za reformu Sektora pravde u Bosni i Hercegovini za period 2009.-2013.godina, pa je, između ostalog, predviđeno da se nacrt  Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći dostavi Vijeću  ministara do oktobra 2011.godine

Strategijom za reformu sektora pravde u BiH STUB 3. Pristup pravdi – strateškog programa 3.2.1. Stvaranje pravnog i institucionalnog okvira za uspostavljanje usklađenog sistema besplatne pravne pomoći u BiH u građanskim i krivičnim stvarima  planirane su aktivnosti:

3.2.1.1 Usvojiti  Okvirni zakon o besplatnoj pravnioj pomoći,

-3.2.1.2. Inicirati i osigurati besplatnu pravnu pomoć za ugrožene kategorije kod primjene  međunarodnih konvencija o otmici djece i  izdržavanju,

-3.2.1.3 Osigurati usklađenost zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou entiteta, kantona i PK BD sa Zakonom usvojenim na nivou BiH,

-3.2.1.4 Definisati mehanizme koordiniranja, funkcionisanja i razvoja sistema besplatne pravne pomoći za cijelu BiH.

Na dosadašnjim sastancima Radne grupe izvršena je analiza o sistemu besplatne pravne pomoći u BiH koju je prezentirana od strane UNDP te tematski rad na izradi nacrta Okvirnog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, kroz poglavlja: opće odredbe, oblici ostvarivanja pravne pomoći, vrste postupaka, korisnici o besplatnoj pravnoj pomoći, subjekti ovlašteni za pružanje o besplatnoj pravnoj pomoći, upravljanjem sistemom o besplatnoj pravnoj pomoći, finansiranje pružanja o besplatnoj pravnoj pomoći, pružanje o besplatnoj pravnoj pomoći u postupcima pred organima BiH. Uporedo sa ovim izvršeno je revidiranje određenih članova nacrta zakona.

Kako je Udruženje „Vaša prava BiH“ imenovalo predstavnika koji učestvuje u radu formirane Radne grupe, to ovom prilikom želimo naglasiti sljedeće:

Na zadnjem dvodnevnom sastanku koji je održan na Jahorini došlo je do ponovnog revidiranja određenih članova Zakona o o besplatnoj pravnoj pomoći koji su već dobrim dijelom bili usaglašeni na prethodnim sastancima ove grupe.

Problem se posebno pojavio kada je predstavnik Udruženja „Vaša prava BiH“ zatražio da se u tekstu zakona kao pružaoci besplatne pravne pomoći taksativno navedu svi organi koji će pružati pravnu pomoć,  pa i Udruženja odnosno NVO koje  su registrovana za  pružanje besplatne pravne pomoći, a ne da se spomenu na uzgredan način, jer bi im u protivnom ovim zakonom bilo uskraćeno pružanje besplatne pravne pomoći.

Naime, odgovarajuči član predviđa je nadležni organ za pružanje besplatne pravne pomoći u skladu sa sadašnjim članom 4 stav 1. tačka b) Nacrta Zakona je ovim zakonom, kao i zakonom RS , zakonom FBiH, zakonima kantona i zakonom Brčko Distrikta BiH, ustanovljeni organ, čije se ovlaštenja sastoji u obavezi pružanja besplatne pravne pomoći  korisnicima, u obimu i oblicima predviđenim zakonom. Ranija odredba je sadržavala odrednicu i pravni subjekti koji se pojavljuju u vidu Udruženja građana koja se bave isključivo pružanjem besplatne pravne pomoć i advokatske komore, dok je ta odredba sada brisana. Više pročitajte ovdje: Otvoreno pismo – Primjedbe na Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći BiH