Vaša prava BiH na godišnjim konsultacijama UNHCR-sa NVO

Godišnje konsultacije UNHCR-a sa organizacijama civilnog društva održale su se od 28. do 30. juna 2011. godine u Međunarodnom kongresnom centru u Ženevi, Švajcarska.

Vaša prava BiH su po drugi put učestvovala na konsultacijama koristeći ih kao platformu za dijalog i umrežavanje, te kao i priliku da se pitanja od gorućeg interesa za izbjeglice, raseljene osobe i osobe bez državljanstva rasprave na jednom širem forumu koji dijeli zajedničke interese.

Partnerstvo UNHCR-a i civilnog društva je višegodišnje i konsultacije se održavaju svake godine već više od 20 godina. Više od 320 učesnika iz preko 150 organizacija civilnog društva je, ove godine, učestvovalo na konsultacijama.

António GUTERRES, Visoki komesar UN za izbjeglice je održao uvodni govor i podvukao da je UNHCR-ova mogućnost da zaštiti i pomogne izbjeglicama oduvijek zavisila od kvaliteta njegovog partnerstva, prvenstveno sa civilnim društvom. Ovo partnerstvo je naročito značajno u ovoj godini kada slavimo 60 godina od usvajanja Konvencije o statusu izbjeglica, 50 godina od usvajanja Konvencije o smanjenju broja lica bez državljanstva i 150 godina od rođenja Fridtjofa Nansena, prvog Visokog komesara UN za izbjeglice.

Dnevni red ovogodišnjih konsultacija je bio jako fokusiran na zaštitu, sa naglaskom na izazove sa kojima se susrećemo. Bolji način za identifikovanje i pomoć onim koji su žrtve praznina u sistemu međunarodne zaštite trebaju biti pronađeni, a takođe je potrebno i ravnopravno podijeliti odgovornost za smještaj izbjegličke populacije, te biti efikasniji u borbi protiv rastuće tendencije ka rasizmu i ksenofobiji u mnogim zemljama i regionima.

Vaša prava BiH su održala niz sastanaka sa višim UNHCR službenicima i brojnim nevladinim organizacijama iz cijeloga svijeta sa ciljem da se razgovara o pitanjima od zajedničkog interesa i podijele iskustva i ideje. Još jednom se pokazalo da su konsultacije izvanredna prilika da se istakne nedavni prijem Vaših prava BiH u EECRE i učvrsti njihov položaj organizacije za zaštitu ljudskih prava koja, ne samo da je prevazišla nacionalne okvire djelovanja, nego može i da ima značajnu ulogu u regionalnim inicijativama za zaštitu ljudskih prava.