Kapaciteti

Konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

U Sarajevu održana treća Konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH. Konferencije ministara pravde u BiH osiguravaju koordinirano praćenje provođenja najvažnijih reformskih procesa… Read More »Konferencija ministara pravde u BiH i predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko distrikta BiH.

Istraživanje o položaju žena u BiH

Anketni upitnik koji možete preuzeti, dio je istraživanja koje ima za cilj promociju i unaprijeđenje zaštite prava žena u BiH.

Jačanje sudskog i administrativnog odgovora na ženska prava i slobode u Bosni i Hercegovini

Vaša prava BiH, uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative u Bosni i Hercgovini, će implementirati projekat: ”Jačanje sudskog i administrativnog odgovora na ženska prava i slobode u Bosni i Hercegovini”.

Svrha projekta je da podrži inicijativu koja osigurava da sve žene pred zakonom tretiraju jednako i da im se osiguraju mehanizmi sudske zaštite.

Ratifikacijom UN Konvencije o eliminaciji svih oblika diskriminacije prema ženama i drugim pravnim instrumentima, BiH je preuzela odgovornost prema međunarodnom pravu o zaštiti ljudskih prava da bi se osigurala jednakost između muškaraca i žena u svim sferama života. Međutim, treba učiniti još mnogo toga kako bi se taj cilj postao stvarnost u životu žena. Gotovo desetljeće nakon usvajanja Zakona o ravnopravnosti spolova u BiH, 2003.-e godine, te donošenja Zakona o zabrani diskriminacije 2009., stvarnost pokazuje da su mnoge od njihovih odredaba postoje samo na papiru. Iako je diskriminacija zabranjena i pravni lijekovi dostupni žrtvama, nepravedno postupanje ne prestaje.

Diskriminatorne prakse zapošljavanja, uznemiravanje na radnom mjestu, uključujući mobing (ponavljajuće i ponižavajuće psihičko maltretiranje), ograničen pristup pravima za porodilje i nejednak tretman prema ženama koje žive u ruralnim područjima i drugim ugroženim ženama su među najčešćim oblicima kršenja prava u državi. Nedovoljna zastupljenost žena u državnim institucijama na svim razinama i nasilje na osnovu spola – uključujući nasilje u porodici i trgovinu ljudima – su također dio strašne stvarnosti u BiH.

 Veliki broj socijalnih faktora i stereotipa koji su duboko ukorijenjeni u bosansko-hercegovačkom društvu obeshrabljuju žene prilikom zapošljavanju i pristupa drugim oblicima ekonomskih prilika ravnopravno s muškarcima.

Principi jednakosti i nediskriminacije čine osnovu svih instrumenata ljudskih prava. Zato je jasno da  kao pitanje zakona o ljudskim pravima, sve žene trebaju imati pravo na potpuno uživanje njihovih prava. Među najobespravljenijim i najugroženijim su žene iz manjinskih zajednica, čiji problemi su pogoršani njihovim jedinstvenim, ugroženim, položajem u društvu.

U tom kontekstu, predloženi postupak ima za  cilj utvrditi zakonski okvir kojim se uređuje zaštita žene i njihov pristup pravdi i praćenje njegove provedbe, te stoga promicati razvoj dinamičnijeg civilnog društva, aktivno sudjelovati  u javnoj raspravi o socijalnom uključivanju i pravima žena u BiH. Naime, predložena mjera ima za cilj izgradnju svijesti u području pravosuđa i poticanja razvoja jednakosti  na osnovu i po mjeri pravosudnog sistema.

Osnovne aktivnosti „Vaših prava BiH“ su usmjerene na ulanjanje duboko ukorijenjenih prepreka ka jednakim mogućnostima i rezultatima, kao što je diskriminirajući zakon, običaji, praksa i institucionalni procesi.

Read More »Jačanje sudskog i administrativnog odgovora na ženska prava i slobode u Bosni i Hercegovini

Izgradnja jakog civilnog društva u BiH podrazumjeva zaštitu dječijih prava na svim nivoima vlasti

Rezultati projekta “Dječja uloga u jačanju civilnog društva”, finansiranog od strane EU, predstavljeni su 31. jula 2014. u Sarajevu, u prisustvu predstavnika Delegacije Europske Unije u BiH, Ministarstva pravde BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Tužilaštva Federacije BiH, Opštinskog suda u Sarajevu, kao i predstavnicima UNICEF-a, UNHCR-a, Ambasade Sjedinjenih Američkih Država i brojnih nevladinih organizacija.

Godišnje konsultacije UNHCR-a i njegovih NVO partnera, Ženeva 2013

Godišnje konsultacije sa nevladinim organizacijama održane su od 11 do 13 juna 2013. u Centru za međunarodne konferencija u Ženevi u Švicarskoj.

Udruženje Vaša prava BiH je uzelo učešće na ovogodišnjim konsultacijama između UNHCR-a i njegovih NVO partnera.

Preko 410 humanitarca je učestvovalo u konsultacijama ove godine, zastupajući oko 220 međunarodnih i domaćih NVO u sklopu brojnih operacija širom svijeta.  Svake godine, ove konsultacije predstavljaju odličnu priliku da se razmotre i ojačaju kapaciteti udruženja s ciljem boljeg pružanja usluga onima kojima je zaštita potrebna. Vaša prava BiH su održala niz sastanaka s višim zvaničnicima UNHCR-a i različitim NVO iz cijelog svijeta, gdje su se raspravljala pitanja od zajedničkog značaja i razmijenile informacije i ideje.

Naglašeno je da su nevladine organizacije ključni partneri u sprovođenju operacija i zagovaranju u nizu različitih konteksta i one donose sa sobom značajnu stručnost i sposobnosti u zaštiti izbjeglica.

U svojoj historiji UNHCR je radio u uskom partnertstvu da nevladinim organizacijama  kako bi zaštitili i pružili pomoć izbjeglicama.  Primjer ovog partnerstva su programi koje omogućava UNHCR i implementiraju NVO partneri.  U 2012. godini, više od trećine 2.3 milijardi dolara, koje je UNHCR uložio u zaštitu i pomoć izbjeglicama, je usmjereno kroz više od 760 nevladinih organizacija širom svijeta.  Od tog broja, 600 njih su domaće ili lokalne nevladine organizacije i 160 njih su međunarodne nevladine organizacije.Read More »Godišnje konsultacije UNHCR-a i njegovih NVO partnera, Ženeva 2013