Pristup pravima

Vodič za zaštitu i prevenciju porodičnog nasilja

Ovaj priručnik ima za cilj da pruži jasne i razumljive informacije o raznovrsnim rješenjima i resursima koja žrtve porodičnog nasilja u BiH imaju na raspolaganju. On daje odgovore na pitanja koja žrtve ili potencijalne žrtve nasilja u porodici mogu imati.

Ovaj je vodič autorizirani prijevod od strane Evropskog suda za ljudska prava i ažuriran je nedavnom sudskom praksom Suda. Primarno pokriva građanski aspekt iz
člana 6. EKLJP-a