Azil i međunarodna zaštita

Zajednička migraciona politika Zapadnog Balkana: granice i povratak

Ovo je prvi dokument o regionalnoj politici Balkanskog vijeća za izbjeglice i migracije. Njegova svrha je da predstavi migrantsku situaciju na području Zapadnog Balkana široj i stručnoj javnosti, kao i učesnicima, kroz pregled relevantnih propisa uglavnom fokusiranih na različite modele za povratak migranata.