Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava

POSTUPAK PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA Ratifikacijom Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Bosna i Her-cegovina se obavezala da će obezbijediti punu primjenu odredaba ovog... Read more »