Zakonodavstvo

ZA ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U BiH

Treba naglasiti da je pristup pravdi fundamentalno ljudsko pravo zagarantovano Ustavom BiH i međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava. To je esencijalni dio funkcionirajućeg sistema vođenog vladavinom prava. Jedan od integralnih i najvažnijih aspekata pristupa pravdi je pristup stručnoj pravnoj pomoći za sve kategorije stanovništva, uključujući i one ekonomski najugroženije grupe i pojedince koji ne mogu priuštiti plaćanje pravnih usluga.

Pravni haos-Zakon o JMBG nije u skladu sa Ustavom BiH

Ustavni sud Bosne i Hercegovine u plenarnom sazivu, u predmetu broj U 3/11, rješavajući zahtjev 76 poslanika Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 27. maja 2011. godine donio je odluku o dopustivosti i meritumu kojom je utvrđeno da član 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» br. 32/01 i 63/08) nije u skladu s članom I/2. Ustava Bosne i Hercegovine.

Istom odlukom naloženo je Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da, najkasnije u roku od šest mjeseci od dana objavljivanja ove odluke u «Službenom glasniku Bosne i Hercegovine», uskladi član 5. Zakona o jedinstvenom matičnom broju («Službeni glasnik Bosne i Hercegovine» br. 32/01 i 63/08) s Ustavom Bosne i Hercegovine.

Kako Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine nije postupila u skladu sa navedenom odlukom to je Ustavni sud BiH na sjednici održanoj dana 16.01.2013. godine donio Rješenje kojim se utvrđuje da odredbe člana 5 Zakona o jedinstvenom matičnom broju prestaju da važe narednog dana od dana objavljivanja ove odluke u Službenom glasniku BiH.

Rješenje Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine u predmetu U 3/11 objavljeno je u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine broj 11/13 od 12.02.2013. godine

Posljedica ovakve odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je da organi nadležni za određivanje, dodjeljivanje i upisivanje jedinstvenog matičnog broja državljana BiH i stranih državljana u BiH nemaju zakonsku osnovu da poduzimaju bilo kakve radnje u vezi sa izdavanjem, poništavanjem i zamjenom jedinstvenog matičnog broja kao individualne i neponovljive oznake identifikacijskih podatka o osobi.

Krajnja konsekvenca ovakvog stanja, odnosno pravne neuređenosti ove oblasti je da nijedna osoba kojoj nije određen i upisan jedinstveni matični broj neće moći ostvariti bilo koje pravo koje je uvjetovano posjedovanjem jedinstvenog matičnog broja (pravo na ličnu kartu, putnu ispravu, zdravstvenu knjižicu, prava iz oblasti socijalne zaštite itd). Ukoliko se što hitnije i bez odlaganja ne preduzmu djelotvorne mjere i koraci nadležnih organa tj. ukoliko Parlamentarna skupština BiH hitno ne donese Zakon o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom matičnom broju u skladu sa Odlukom Ustavnog suda BiH, nastupit će „pravni haos“ zbog čega će nesagledive posljedice imati građani BiH.

Read More »Pravni haos-Zakon o JMBG nije u skladu sa Ustavom BiH

9. Konferencija ministara pravde u BiH

U Sarajevu je dana, 05.02.2013.godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH održana 9. Konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH.