Postupak pred Evropskim sudom za ljudska prava

POSTUPAK PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA Ratifikacijom Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, Bosna i Her-cegovina se obavezala da će obezbijediti punu primjenu odredaba ovog... Read more »

Kontakt

Read more »

Prava na azil

Udruženje Vaša prava Bosne i Hercegovine je jedina nevladina organizacija koja pruža besplatnu pravnu pomoć tražiocima azila u BiH. Na osnovu Protokola o saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i... Read more »