Uticaj praćenja i procjene provođenja SRSP 2014-2018 na proces donošenja odluka u BiH

Opšti ciljevi

Opšti cilj projekta je da utječe na politički proces u okviru pravosudnog sektora u BiH, a samim tim osigura efikasniju i održivu provedbu Strategije za reformu pravosudnog sektora u BiH  2014 – 2018 (Strategije) .

Projektni cilj(evi)

Vaša prava BiH očekuju da postignu sljedeće ciljeve da bi postigli opšti cilj:

Cilj 1:  Uspostava platforme organizacije civilnog društva za sistemsko praćenje i procjenu provedbe Strategije za reformu pravosudnog sektora u BiH  i politički dijalog s ključnim učesnicima sektora pravde o reformskim mjerama i aktivnostima;

Cilj 2:      Procjena efikasnosti saradnje i koordinacije između izvršne vlasti, pravosuđa i organizacija civilnog društva u procesu donošenja odluka.

Pozadina projekta: 

Kao važan korak na putu Evropskih integracija, pravosudni sektor u BiH prolazi kroz strukturalne reforme kojima je cilj poboljšanje vladavine prava. Cilj prve sveobuhvatne Strategije za reformu pravosudnog sektora u BiH 2009-2013 je bio formiranje okvira za reformu pravosudnih institucija u BiH kroz dogovorene prioritete za njihov budući razvoj i realne reformske akcije.

Međutim,  teška politička i ekonomska situacija u BiH, nedovoljni ljudski i finansijski resursi u kombinaciji sa neefikasnom vertikalnom i horizintalnom koordinacijom unutar sektora, značila je da nije postignuta pravodobna i dosljedna provedba Strategije za reformu  pravosudnog sektora. Samo projekti i aktivnosti koji se smatraju manje politički osjetljivim dobijaju pozornost, što se ogleda u veoma ograničenom generalnom napretku koji nadgleda 6 organizacja civilnog društva.

Nakon što je rok za prvu Strategiju istekao 2013 godine, ključni akteri su započeli proces izrade nove strategije u okviru Strukturiranog dijalog o pravosuđu. Nova Strategija za reformu pravosudnog sektora u BiH će pokriti period 2014-2018 i uključivat će reformske mjere usmjerene na, između ostalog, usklađivanje propisa koji se odnose na djelovanje tijela državne i sudske vlasti, jačanje učinkovitosti, samostalnost, odgovornost i profesionalnost sudstva, garantovanje pristupa pravdi i poticanju ekonomskog rasta u BiH. Međutim, proces usvajanja nove strategije je u zastoju zbog opšteg nedostatka konsenzusa između različitih drzavnih slojeva. U srži problema su dijametralno suprotstavljeni stavovi političkih dužnosnika u BiH preko statusa, organizacije, strukture, nadležnosti i održivost institucija sektora pravde. Ovaj otvoreni politički otpor je stavio sve predviđene ključne reforme na čekanje, preusmjeravajući pozornost na iscrpne debate sa predstavnicima Republike Srpske čiji je cilj bio da ponište mnoge prethodne reforme i vrate prijašnje stanje.

Dakle, sa zaostatkom od gotovo 2 godine, nova Strategija za reformu pravosudnog sektora je konačno usvojena u septembru 2015. godine. Nakon zakašnjelog usvajanja Strategije, nadležna tijela su se odmah suočila s još jednim problemom – prateći Akcioni plan s konkretnim aktivnostima vezanim za reformske mjere iz Strategije ima rok pet (5) godina, dok je stvarni period implementacije smanjen na tri (3) godine. U 2016. godini, Ministarstvo pravde BiH je pokrenulo izmjene vremenskog slijeda s Vijećem ministara BiH koje nije uspjelo prikupiti podršku bez prethodnog odobrenja entitetskih ministarstava pravde.

To je, za sada, ostavilo sektor pravde u BiH bez sveobuhvatnog skupa konkretnih akcija s jasnim pokazateljima i odgovornih institucija potrebnih za postizanje opipljivih rezultata. U ovom periodu, tempo provedbe reformskih mjera iz Strategije predstavlja nešto čemu treba težiti. Osim toga, za razliku od prethodne Startegije koju je pratila grupa organizacija civilnog društva, uključujući Vaša prava BiH, ne postoji mehanizam nadzora koji je u stanju pratiti nivo i održivost postignuća. Ne postoje nepristrane participativne procjene mogućih nedostataka i nedosljednosti u razini provedbe različitih strategijskih pillara ili ukupna koherentnost i učinkovitost stvorenog političkog okvira.

Od 2016. godine, Vaša Prava BiH su jedina organizacija civilnog društva koja je aktivno uključena u provedbu i monitoring Strategije za reformu pravosudnog sektora, posebno u okviru Pilar 3 projekta – Pristup pravdi.

Kao lider u ovom polju, Vaša prava BiH će iskoristiti ovu poziciju da okupe grupu organizacija civilnog društva sa dugogodišnjom uključenosti u pravosudni sektor kako bi uspostavili sličan mehanizam monitoringa i procjene Strategije za reformu pravosudnog sektora 2014 –  2018 i pripadajućeg akcionog plana.