Osoblje i lokacije

Vaša prava BiH imaju 35 profesionalnih uposlenika uključujući advokate, pravnike, informativne službenike i drugo operativno osoblje. Profesionalni profil osoblja i ogromno iskustvo su jedne od najvećih vrijednosti Vaših prava BiH. Organizaciju vodi Izvršni direktor, a organizacija zapošljava veliki broj pravnika sa položenim pravosudnim ispitom, iskusnih advokata, itd. Udruženje pruža pravnu pomoć korisnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu kroz rad u kancelariji i na terenu.

Fleksibilna organizaciona struktura ureda, terenskih ureda i mobilnih timova osigurava da Udruženje pomoć pruži čak i onim korisnicima koji su locirani na udaljenim područjima i prihvatnim centrima. U sklopu svojuh aktivnosti, pravno osoblje pruža pravna mišljenja, te analizira trendove  implementacije zakona kako bi definirali pitanja koja domaće vlasti trebaju razmotriti, te redovono održavaju bazu podataka Programa pravne pomoći. Staff training

Glavna kancelarija Vaših prava BiH je locirana u Sarajevu. U cilju efikasne implementacije projekta kancelarije na terenu su organizovane u Regije pravne pomoći (Jug, Sjever, Zapad i Centar). Svaka regija ima regionalnu kancelariju, terenske kancelarije i mobilne timove kojima su pokrivene sve općine u BiH. Takva organizaciona struktura omogućava Vašim pravima BiH da pruže pomoć korisnicima širom zemlje i imaju detaljan uvid u sveukupan položaj i probleme sa kojim se susreću korisnici. Ažurirane informacije o pravnim problemima i politikama širom zemlje pomažu u koordiniranim aktivnostima zagovaranja neophodnih zakonskih izmjena.

Vaša prava BiH se ponose profesionalnim osobljem koje ima ogromno iskustvo u domaćem zakonodavstvu, kao i iskustvo u međunarodnom reguliranju područja ljudskih prava, te što to osoblje čini jednu od vodećih grupa pravnih stručnjaka koji pokrivaju međunarodne standarde.

Za korisnike, kancelarije za besplatnu pravnu pomoć su otvoreni svakim radnim danom od 8.30 do 15 sati.

Za besplatnu pravnu pomoć ili za detaljnije informacije o mjestu i terminu posjete mobilnog tima Vašoj općini, obratite se u najbližu kancelariju Udruženja Vaša prava BiH.