ZA ZAKON O BESPLATNOJ PRAVNOJ POMOĆI U BiH

Načinjen je određeni pomak u oblasti pristupa pravdi u građanskim i upravnim stvarima. Uspostavljena je web-bazirana mreža pružalaca besplatne pravne pomoći koja uključuje vladine i nevladine pružaoce besplatne pravne pomoći. Takođe, uspostavljane su dodatna vladine agencije za pružanje besplatne pravne pomoći.  

Sistem besplatne pravne pomoći u BiH ostaje fragmentiran i neuređen u nekim kantonima u Federaciji BiH. Usvajanje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na državnom nivou još se čeka. Besplatna pravna pomoć u građanskim stvarima je u velikoj mjeri obezbjeđena od strane NVO.  Ostaje i dalje problem besplatne pravne pomoći u upravnim stvarima. [1]

______________________________________________________

[1] Izvod iz izvještaja o napretku BiH: BOSNIA AND HERZEGOVINA 2012 PROGRESS REPORT, Part 2.2. Human rights and the protection of minorities, Civil and political rights, page 16

Udruženje Vaša prava BiH (www.vasaprava.org)  je u sklopu projekta pod nazivom Towards transparent policy development and delivery of justice in BiH“ koji se implementira uz finansijsku podršku Ambasade Velike Britanije u Sarajevu pokrenulo aktivnosti i inicijativu usmjerenu ka donošenju Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH. Cilj projekta je da kroz razne aktivnosti i javno zagovaranje dovede do konačnog cilja a to je da se usvoji Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH.

Na ovaj način velikom broju građana Bosne i Hercegovine, izuzetno ranjivim, marginaliziranim, socijalno isključenim kategorijama i uopće osobama lošeg imovnog stanja bi se olakšao pristup pravdi u oblasti građanskih prava i prava koja se ostvaruju u upravnim postupcima.

Ovaj projekat je nastavak kontinuirane podrške Ambasade Velike Britanije koji ima za cilj da promoviše ljudska prava i slobode u BiH. Takođe, na ovaj način se nastoji dati akcenat na efikasnom i efektivnom ostvarivanju prava građana Bosne i Hercegovine u vremenu recesije kada je osjetan porast problema u pristupu i ostvarivanju osnovnih građanskih prava.

Ambasade Velike Britanije već dugi niz godina radi zajedno sa svojim partnerima na zaštiti ljudskih prava i sloboda, promociji tolerancije i jednakih mogućnosti. U tu svrhu, značajna sredstva se odvajaju za pomoć građanima kako bi ostvarili svoja ekonomska, socijalna i kulturna prava. Iskustvo je pokazalo da je dugoročan razvoj održiv samo u okolnostima u kojima su građanska i politička prava građana u potpunosti poštovana.

Projekat će ubrzati proces zagovaranja i lobiranja radi provedbe reformskih mjera definisanih u Akcionom planu za sprovođenje Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini, a posebno onih  koji se odnose na usvajanje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH.

Ovi projektni rezultati će doprinijeti povećanju pravne sigurnosti u zemlji i ojačati napore države BiH da izgradi profesionalno pravosuđe u cilju jačanja vladavine prava, u skladu sa međunarodnim i evropskim pravnim normama i standardima, dok će uključenost Udruženja „Vaša prava BiH“ dodatno rezultirati jačanjem uloge civilnog društva u BiH, kojem će biti omogućeno da se značajnije angažuje u polju pružanja besplatne pravne pomoći.

 Treba naglasiti da je pristup pravdi fundamentalno ljudsko pravo zagarantovano Ustavom BiH i međunarodnim instrumentima za zaštitu ljudskih prava. To je esencijalni dio funkcionirajućeg sistema vođenog vladavinom prava. Jedan od integralnih i najvažnijih aspekata pristupa pravdi je pristup stručnoj pravnoj pomoći za sve kategorije stanovništva, uključujući i one ekonomski najugroženije grupe i pojedince koji ne mogu priuštiti plaćanje pravnih usluga.

Osnove pristupa pravdi se mogu podvesti pod:

–          svijest o pravima i onome na što građani imaju pravo, obavezama i odgovornostima;

–          svijesto o načinima i procedurama kako ta prava ostvariti;

–          mogućnost da se efektivno pristupi procedurama i sistemima zaštite;

–          sposobnost da se efikasno učestvuje u postupcima za rješavanje sporova kako bi se postigao pravičan ishod;

 Prema teoretičarima prava, pristup pravdi je dio društvenog dobra koje omogućava građanima da učestvuju u javnoj pomoći i pristupu sistemu pravne pomoći što u konačnici vodi ka tome da se jača demokratski zdravo društvo.

 Pružanje pravnih savjeta i pomoći u okviru sistema pružanja pravne pomoći građanima je vrlo bitna obaveza koju su preuzele zemlje članice Vijeća/Savjeta Evrope u smislu obezbjeđenja prava svim osobama na pravično i javno saslušanje u razumnom vremenskom roku pred nezavisnim i nepristrasnim sudom uspostavljenim na osnovu zakona  i prema članu 6. Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Pružanje pravnih savjeta i pomoći, posebno onim osobama koje nemaju finansijska sredstva kojima bi pravne savjete i pomoć mogle platiti, smatra se osnovnim za pružanje jednakog i djelotvornog pristupa pravdi.

Prilikom utvrđivanja građanskih prava i obaveza, od država se traži da pruže pravnu pomoć kako bi osigurale pravično saslušanje kada takva pomoć postaje neophodna za djelotvoran pristup sudu bilo zbog toga što je pravno zastupanje obavezno ili zbog kompleksnosti pitanja ili samog postupka.

Iz sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava proizilazi da:

  1. Države imaju pozitivnu obavezu da omoguće praktičan i djelotvoran pristup sudu pružanjem besplatne pravne pomoći ili pojednostavljenjem procedura u tolikoj mjeri da osobe mogu djelovati samostalno;
  2. Države imaju obavezu da se ne mješaju u pristup sudu i moraju se starati o tome da procesi i procedure za dobijanje pravnih savjeta i pravne pomoći nisu bespotrebno kompleksni;
  3. Države moraju osigurati da ne postoje ekonomske prepreke za osobe sa ograničenim finansijskim sredstvima koje bi onemogućile ostvarivanje i zastupanje svojih prava. To, između ostalog, znači da se treba izbjegavati propisivanje pretjerano visokih sudskih taksi.

Komitet ministara Vijeća/Savjeta Evrope zahtjeva da države moraju progresivno provoditi sisteme pravne pomoći:

–       na način koji se odnosi na sve relevantne osobe, to jeste, fizičke osobe koje imaju državljanstvo bilo koje zemlje-članice, kao i na sve fizičke osobe koje u jednoj od tih država imaju prebivalište – to se odnosi na strance i osobe bez državljanstva, kao i na osobe bez finansijskih sredstava da bi snosile troškove pružanja savjeta i pomoći;

–       na način koji se odnosi na sve relevantne slučajeve (to jeste socijalne, fiskalne, građanske, upravne i komercijalne slučajeve) i u skladu sa odgovarajućim procedurama (npr. omogućavanje podnošenja zahtjeva za reviziju odluke u slučaju da je zahtjev za pravnu pomoć odbijen);

–       pravne usluge pružaju nezavisni pravnici i/ili organizacije koji se istovremeno trebaju podsticati i na pružanje pravnih usluga osobama u slaboj poziciji uz pomoć države i zajdnice u cjelini, uključujući, nevladine organizacije i advokatske komore.

 Potrebe za besplatnom pravnom pomoći su identifcirane još ranije. Iako pristup pravnim savjetima i pravnim sistemima ima vitalnu funkciju za cjelokupno stanovništvo, a posebno za ugrožene kategorije, ovakav sistem nije u potpunosti uspostavljen na nivou države BiH zbog nedostatka finansijskih sredstava i odgovarajućeg zakonodavstva. Uspostava ovakog sistema je posebno značajna s obzirom na visoku stopu siromašnog stanovništva. Iako je BiH napravila znatne pomake od potpisivanja Opšteg okvirnog sporazuma za mir, još uvijek se suočava sa značajnim razvojnim izazovima, poput visoke stope nezaposlenosti, nerazvijenosti ruralnih podučja i lošom socijalnom pomoći. Privreda je 70% od prijeratnog nivoa razvoja, a 20% stanovništva živi ispod granice siromaštva, što je još uvijek vrlo visoko, kada se uzme u obzir da dodatnih 30% stanovništva živi neznatno iznad linije siromaštva.