UNHCR, povodom Međunarodnog dana Roma, poziva vlasti da rade na prevenciji i eliminaciji apatridije

Petak, 8. april 2011. godine

SARAJEVO – Na današnji dan, povodom Međunarodnog dana Roma, UNHCR i Vaša Prava BiH podsjećaju vlasti na problem socijalne ugroženosti i marginalizacije Roma, te žele podstaći vlasti da ulože dodatne napore u cilju prevencije i eliminacije apatridije.
Kao marginalizovana zajednica, Romi se suočavaju sa brojnim preprekama u ostvarivanju svojih osnovnih ljudskih prava. Većina njih nije upisana u matičnu knjigu rođenih te, stoga, ne posjeduju lična dokumenta. Bez navedenih dokumenata pojedinci nisu u mogućnosti da ostvaruju svoja prava iz socialne zaštitue, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i zapošljavanje. Kao rezultat, socijalna integracija Roma je onemogućena, a rizik od apatridije je povećan.
”Veoma je važno da na Međunarodni dan Roma pozovemo sve nadležne organe da uklone prepreke sa kojima se Romi suočavaju u procesu pribavljanja dokumenata i ostvarivanja svojih osnovnih ljudskih prava. UNHCR bi posebno istakao probleme sa kojima se suočavaju najugroženije kategorije ove populacije, tj. trudnice i djeca, u oblasti zdravstvene zastite,’’ naveo je Scott Pohl, Viši službenik za zaštitu pri UNHCR-u u Sarajevu, BiH.
Uz podršku Evropske unije, Vlade Švicarske i Kneževine Lihtenštajn, UNHCR i Vaša prava BiH rade na sprječavanju i smanjenju apatridije putem zagovaranja prava Roma, podizanja svijesti i programa pružanja besplatne pravne pomoći. Navedeni program se počeo implementirati prije tri godine i kao takav pruža besplatnu pravnu pomoć Romima, posebno u pogledu upisa u matičnu knjigu rođenih i pribavljanja ličnih identifikacijskih dokumenata.
”Preko 2.000 osoba je dobilo besplatnu pravnu pomoć, dok ih je 900 ili pribavilo lična dokumenta ili su upisani u matičnu knjigu rođenih,” navodi Emir Prcanović, generalni direktor organizacijeVaša prava BiH.
Značajan doprinos su takođe dale romske NVO i aktivisti, te svi nivoi vlasti u BiH.
Ove godine se obilježava 50. godišnjica potpisivanja Konvencije o smanjenju apatridije čija je potpisnica i BiH. UNHCR i Vaša prava BiH žele podstaći predstavnike vlasti da rade na prevenciji i eliminaciji apatridije usvajanjem propisa koji će olakšati upis u matičnu knjigu rođenih i sticanje državljanstva za apatride.

Za sve dodatne informacije na ovu temu, molimo vas da kontaktirate:
Minu Jašarević
E-mail: jasarevi@unchr.org