TRIAL i “Vaša prava BiH” zajedno rade na izgradnji kapaciteta pravnika za pripremanje tužbi pred međunarodnim mehanizmima ljudskih prava

Ženeva/Sarajevo, 4. april 2011. godine

Nevladina organizacija TRIAL (Track Impunity Always) je 25. i 26. marta 2011 organizovala prvu fazu opsežnog programa obuke za pravnike “Vaših prava BiH” o funkcionisanju glavnih međunarodnih mehanizama ljudskih prava relevantnih za Bosnu i Hercegovinu (BiH), naročito UN Komiteta za ljudska prava i Europskog suda za ljudska prava.

Uposlenici nevladine organizacije “Vaša prava BiH” iz Sarajeva i Mostara prisustvovali su treningu o tome kako sačiniti i podnijeti aplikaciju na međunarodnom nivou. Svakom od pohađaoca treninga je dodijeljen konkretan slučaj na kojem će raditi. Dodijeljeni slučajevi uglavnom se odnose na porodice nestalih osoba iz različitih dijelova BiH, a sama obuka se odvija pod nadzorom TRIAL-ove više pravne savjetnice. Direktan rezultat treninga će biti podnošenje određenog broja pojedinačnih komunikacija pred međunarodne mehanizme ljudskih prava od strane “Vaših prava BiH”, koji će predstavljati aplikanta pred nadležnim međunarodnim mehanizamom.

Uzevši u obzir veliki broj slučajeva kršenja ljudskih prava u BiH, koji bi mogli biti dovedeni, između ostalog, pred Europski sud za ljudska prava ili UN-ov Komitet za ljudska prava, trening ima za cilj da omogući lokalnim pravnicima mogućnost da odgovore na sve veće zahtjeve u ovom smjeru, te pomognu žrtvama da dobiju pravdu i zadovoljštinu.

Saradnja ove dvije nevladine organizacije se temelji na pretpostavkama da je “Vaša prava BiH” trenutno jedna od glavnih organizacija u BiH koja nudi besplatnu pravnu pomoć pojedincima ili grupama koji su podvrgnuti ozbiljnim kršenjima ljudskih prava. Do sada su uposlenici “Vaših prava BiH” vodili parnične postupke pred domaćim vlastima. Međutim, mnogi od tih slučajeva mogli bi također zadovoljiti kriterije za podnošenje pred međunarodne mehanizme u cilju da se utvrdi odgovornost države BiH kao takve, naročito tamo gdje su domaće vlasti pokazale da nisu u stanju ništa učiniti da omoguće žrtvama pravdu i odštetu. Sa druge strane, tokom godina svoga rada, TRIAL je stekao znatnu stručnost u parničnim postupcima slučajeva kršenja ljudskih prava koja su se dogodila u različitim zemljama, pred Europskim sudom za ljudska prava, Komitetom za ljudska prava i Komitetom protiv mučenja.

Do sada je TRIAL podnio 14 žalbi vezano za kršenja ljudskih prava, prisilinog nestanka i izvansudskih ubistava u BiH koji su u toku pred Europskim sudom za ljudska prava i 23 pojedinačne komunikacije pred UN Komiteta za ljudska prava. Pored toga, TRIAL u budućnosti planira proširiti svoj ​​rad sa ostalim kategorijama žrtava rata u BiH.

Press kontakti:

Gđa. Lejla Mamut: lejla.mamut@trial-ch.org ili 00387 62 386 934

Gdin. Davor Bunoza: davorb@vasaprava.org

Gdin. Dragan Vujanović: draganv@vasaprava.org