POZIV NA JAVNU RASPRAVU:„Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – pristup pravdi ugroženim kategorijama“

Udruženje „Vaša prava BiH“ organizuje Javnu raspravu koja će se održati u Mostaru, Hotel Bristol, mala sala, dana 17.03.2011.godine, četvrtak,  sa početkom u 12:00 sati na temu:

„Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći – pristup pravdi ugroženim kategorijama“

Molimo Vas da Vaše učešće potvrdite na broj telefona 036/ 558 580 ili email adresu: ahmets@vasaprava.org

Bosna i Hercegovina, na državnom nivou, još nije donijela Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Iako su zakoni koji regulišu pristup besplatnoj pravnoj pomoći doneseni u Republici Srpskoj te u nekim kantonima Federacije BiH. Njihova primjena i efekti su limitirani na određeni teritorij, dok je ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć građanima lošeg imovnog stanja uslovljeno  često dokazivanjem usko postavljenih uslova.

Potreba za donošenjem Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći nastala je znatno ranije. U poslijeratnom periodu, ugroženo stanovništvo, izbjeglice i raseljena lica nisu mogli sami da se adekvatno nose sa svim preprekama u pristupu pravima, koje su postavljenje pred njih u procesu reintegracije u prijeratnom mjestu stanovanja ili integracije u sredinama svog raseljenja. Ostvarivanje osnovnih prava zahtjevalo je određene pravne vještine i poznavanje propisa. Kako se radilo o osobama koje su  posebno ekonomski ugrožene, oni nisu mogli da plaćaju usluge advokata. Zbog specifičnosti njihovog položaja i pravne problematike potrebno je bilo organizovati pristup adekvatnoj stručnoj pomoći.

Nastalu potrebu i prazninu usljed nepostojanja državnih sistema besplatne pravne pomoći za ugrožene kategorije stanovništva, popunile su nevladine organizacije za zaštitu ljudskih prava i mali broj advokata koji su pružali besplatnu pravnu pomoć. Obezbjeđivanje i pružanje besplatne pravne pomoći za hiljade korisnika, u periodu koji je usledio nakon prekida sukoba, bilo je moguće zahvaljujući finansijskoj podršci i sredstvima međunarodnih donatora. Iako je postojala obaveza država u regionu da obezbjede pravnu podršku i pomoć za izbjeglice i raseljena lica, odnosno olakšaju pristup pravima kroz proces re/integracije, nevladine organizacije su se pojavile kao jedini partner međunarodnoj zajednici za ovakav vid podrške i pružanje besplatne pravne pomoći.

Kako je Udruženje „Vaša prava BiH“ do sada imalo iskustva u pružanju besplatne pravne pomoći, namjera je organizatora otvoriti javnu stručnu raspravu u vezi sa donošenjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, čijim usvajanjem bi se omogučio efektivan i efikasan pristup pravdi ugroženim kategorijama stanovništva.

Molimo Vas da Vaše učešće potvrdite na broj telefona 036/ 558 580 ili email adresu: ahmets@vasaprava.org