AZIL: Tražitelji azila imaju pravo na adekvatnu pravnu zaštitu

Apelaciono upravno vijeće Suda BiH je usvojilo zahtjev za preispitivanje sudske odluke Udruženja ” Vaša prava BiH” i ukinulo presudu Suda BiH br. S1 3 U 001818 10 U , čime je napokon zauzet jasan stav kad su u pitanju tražitelji azila i njihovo pravo na adekvatnu pravnu zaštitu.

Naime,  dugogodišnja praksa je bila da se u upravnom postupku sva pismena dostavljaju na službenim jezicima Bosne i Hercegovine izravno tražiteljima azila, pa čak i onda kad isti tražitelji azila imaju i punomoćnike, a što je za posljedicu imalo da su tražitelji azila zbog neukosti  propuštali rok za korištenje pravnog lijeka.

Nakon višegodišnjih nastojanja da se u skladu sa Zakonom o upravnom postupku poštuje pravo pravo tražitelja azila na upotrebu svog jezika, a u situacijama kada tražitelji azila imaju punomoćnika, da se poštoje pravo stranke na punomoćnika, kao i da  rok za korištenja prava na pravni lijek (žalbu/tužbu) teče od dana dostavljanja odluke punomoćniku a ne izravno tražitelju azila,   Apelaciono upravno vijeće je zauzelo jasan stav, usvajajući zahtjev za preispitivanje sudske odluke Udruženja ” Vaših prava” , te u obrazloženju  presude br. S1 3 U 001818 10 Uvl  navelo:

”  U konkretnom slučaju tuženi organ je povrijedio ne samo pravila postupka o dostavljanju pismena stranci, već i navedeno načelo o pravu stranke na upotrebu svog jezika i pisma. Dostavljanjem osporenog rješenja lično tužiteljici , na jeziku i pismu  koji ona ne razumije, umjesto njenom punomoćniku, tuženi organ je povrijedio i načelo pomoći neukoj stranci ( čl.12. ZUP-a) , kao i pravo stranke na punomoćnika ( čl.49. ZUP-a), a što je sve bilo na štetu prava koja tužiteljici pripadaju, odnosno prava na adekvatnu pravnu zaštitu”

Ovo je još jedan korak naprijed , kada su u pitanju prava tražitelja azila u Bosni i Hercegovini, ali ujedno ova presuda je i ” nagrada” Udruženju ” Vaša prava BiH” za višegodišnja nastojanja da se tražiteljima azila omogući adekvatna pravna zaštita.