Seminar: “Redovni i naknadni upis u matičnu knjigu rođenih”

U organizaciji “Vaša prava BiH” i UNHCR-a, u periodu od 19-21.12.2010. godine u hotelu Blanca na Vlašiću, održan je seminar na temu “Redovni i naknadni upis u matične knjige”. Cilj ovog seminara je unapređenje saradnje svih institucija koje rade na problemima romske populacije. Seminar je podržan od strane EU, prisustvoalo mu je 62 učesnika, i to predstavnici Matičnih ureda, Centara za socijalni rad i Policijskih uprava / Kantonalnih Ministarstava opština BiH, predstavnici Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova FBiH, kao i uposlenici udruženja domaćina. Seminar je bio organizovan kroz nekoliko radionica, a gosti-predavači su bili Džamna Duman, Mr.Viši asistent na predmetu Porodično pravo, g-đa Mirjana Mrkajić Miličić, Sutkinja Kantonalnog suda Sarajevo, te g-din Nedim Mehmedović, predstavnik Sektora za administraciju MUP-a Kantona Sarajevo.

Nakon analize specifičnih slučajeva, učesnici su donijeli zaključke. Slijede skraćeni zaključci:

 • da važeći propisi ne pružaju rješenja za eliminaciju i prevenciju problema  u oblasti upisa u matične knjige  te da je praksa neujednačena;
 • da se zaključci seminara dostave Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice u cilju doprinosa učesnika seminara finalizaciji preporuka radne grupe čiji je zadatak  izrada inicijative za usklađivanje relevantnih propisa u oblasti upisa u matičnu knjigu rođenih;
 • da se zaključci seminara dostave FBiH Ministarstvu pravde i Parlamentu Federacije BiH kako bi se tekst prijedloga Zakona o matičnim knjigama dao na uvid stručnoj javnosti jer ima uticaja na prava i obaveze širokog kruga osoba, te kako bi se omogućilo da zaključci praktičara-učesnika seminara  nađu svoj odraz u novom zakonodavstvu u ovoj oblasti;
 • da se razmotri položaj matičara te njihovo obavezno profesionalno usavršavanje;
 • da je po donošenju propisa o matičnim knjigama potrebno organizirati stručnu diskusiju o primjeni propisa u cilju izjednačavanja prakse;
 • da se unaprijedi prijavljivanje rođenja djeteta od strane zdravstvenih ustanova;
 • da se najbolji interes djeteta ima cijeniti u svakom konkretnom slučaju te da se njime trebaju rukovoditi svi organi u postupanju;
 • da se koristi institut starateljstva za posebne slučajeve (član 197. Porodičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine) za osobe bez pravnog subjektiviteta, uključujući i punoljetne osobe, te da se Porodični zakon dopuni odredbom koja bi predvidjela postavljanje staratelja za posebne slučajeve svim osobama bez pravnog subjektiviteta­­;
 • da su organi u postupanju dužni po službenoj dužnosti izvršiti provjere činjenica (npr. putem nadležnog organa unutarnjih poslova provjera  prebivališta);
 • da se koristi institut vještaka na zahtjev organa u postupanju predviđen ZUP-om te da se u budžetima predvide neophodna sredstva za ovu namjenu na nivou opština;
 • da se iznađe rješenje za oslobođenje od administrativnih taksi i u postupku naknadnog upisa;
 • preporučuje se da organi u postupanju koriste zakletvu svjedoka.