Projekti podrške Romima

UNHCR i Udruženje “Vaša prava BiH” su u 2008. godini počeli sa implementacijom projekta “Društvena integracija Roma, Aškalija i Egipćana u Jugoistočnoj Evropi”. Ciljna grupa ovog projekta je romska populacija koja ima potrebu za upisom u matične knjige i pribavljanje ličnih dokumenata. Projekat je osim regulisanja ličnih stanja, omogućio pristup i drugim pravima, kao što je pravo na obrazovanje, zaposlenje, zdravstveno osiguranje, socijalna prava.

Trenutno, Udruženje “Vaša prava BiH” u saradnji sa UNHCR-om u BiH pruža besplatnu pravnu pomoć Romima pod projektom “Podrška najugroženijim grupama Roma u BiH”, koji je finansiran sredstvima Švicarske i Lihtenštajna, te kroz regionalni projekat “Socijalno uključenje: regionalna podrška marginaliziranim zajednicama” finansiran od strane EU. Važno je istaći da je ovim Projektom podržana saradnja sa drugim nevladinim organizacijama iz zemalja regiona, čime se omogućava upis u matične knjige u susjednim državama, kao i pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga te uvjerenja iz tih država.

U implementaciji pomenutih projekata Udruženju “Vaša prava BiH” svakako značajno pomažu romski medijatori. U saradnji sa romskim NVO, Udruženje “Vaša prava BiH” je  učestvovala u kampanji podizanja svijesti o značaju upisa u matične knjige, a saradnja je nastavljena kroz zajedničko organizovanje seminara, sastanaka, i radionica. Udruženje “Vaša prava BiH” ima potpisane ugovore sa romskim udruženjima: “Savez Roma RS” i “Kali Sara”. Ove aktivnosti će se takođe nastaviti i tokom 2011. godine.