Rodni listovi koji nemaju rok važenja

Novi Zakon o matičnim knjigama Republike Srpske (“Sl. Glasnik RS” 111/09”) stupio je na snagu u decembru mjesecu 2009. godine. Najbitnija novina Zakona je ta da je olakšan način da se dođe do izvoda iz matičnih knjiga i da se u pravnom saobraćaju koriste izvodi stariji od šest mjeseci, što do sada nije bila praksa.

Građani sada mogu da dobiju rodne listove, uvjerenja o državljanstvu, vjenčane listove ili izvode iz knjige umrlih na novim, zaštićenim obrascima koji nemaju rok važenja. Odgovornost za stavljanje u pravni saobraćaj ovih dokumenata je na strankama koje takve dokumente stavljaju u pravni saobraćaj. Do sada su ti dokumenti važili samo šest mjeseci. Dalje, zakonom je propisano vođenje matičnih knjiga  u elektronskom obliku tako da bi nakon uvezivanja svih matičnih ureda trebalo biti moguće dobiti izvode iz matičnih knjiga u bilo kojoj matičnoj kancelariji u RS ili čak putem interneta na zahtjev građana.

Zakonom je i naglašena potreba edukacije matičara kao i odgovornost prilikom izdavanja ličnih dokumenata uvođenjem upravnog nadzora nad njihovim radom, a sve u cilju veće bezbjednosti dokumenata. Zakon je također usklađen sa zakonima koji su se u međuvremenu mijenjali, a u vezi sa ovim zakonom (kao npr. Zakonom o lokalnoj upravi). Isti je također usaglašen i sa Porodičnim zakonom RS, odredbama izmjena i dopuna Zakona o državljanstvu itd.