Razmjena iskustava i dobre prakse u području antidiskriminacije

Danas smo u Sarajevu sa kolegama/icama pravnicima/ama razgovarali o primjeni Zakona o zabrani diskriminacije u BiH fukusirajući se na odredbe izmjena i dopuna ovog Zakona usvojenih 2016. godine. Sarajevski otvoreni centar je kao koordinirajuća organizacija Inicijative izradio i Vodič koji tematizira ovo pitanje a dostupan je na linku: http://soc.ba/vodic-za-primjenu-izmijenjenog-i-dopunjenog-…/.