Predstavljanje “Analize radnog zakonodavstva u BiH”

Finalna radionica i prezentacija “Analize radnog zakonodavstva u BiH” koje Udruženje “Vaša prava Bosne i Hercegovine” organizira u sklopu projekta: „Smanjenje esploatacije na radnom mjestu i jačanje zaštite prava radnika u Bosni i Hercegovini”, kojeg podržava Kanadski fond za lokalne inicijative (Canada Fund for Local Initiatives / Fonds Canadien d’Initiatives Locales),  će se održati u petak, 26. februara 2016. godine, sa početkom u 10.30 časova u Hotely Hollywood Sarajevo-Ilidža (Adresa: Dr. Mustafe Pintola 23, Ilidža).

[Download not found]

[Download not found]

Od novembra 2015. godine Udruženje „Vaša prava Bosne i Hercegovine“ provodi projekat „Smanjenje eksploatacije na radnom mjestu i jačanje zaštite prava radnika u Bosni i Hercegovini“ kojeg podržava Kanadski fond za lokalne inicijative (Canada Fund for Local Initiatives / Fonds Canadien d’Initiatives Locales), a čiji cilj je bio jačanje prava radnika, sa posebnim naglaskom na žene radnice u trgovini i uslužnoj djelatnosti.

Projekat je postavio nekoliko glavnih ciljeva koje je trebalo ostvariti projektnim aktivnostima:

a) upoznavanje građana sa mehanizmima zaštite prava radnika, posebno žena u radnom odnosu, kao i značajnije uključivanje sindikata u zagovaranje dosljedne primjene zakonskih propisa u skladu sa svojim nadležnostima;

b) izrada detaljne analize pravnog okvira i dosadašnje administrativne prakse u zaštiti radnih prava, naročito imajući u vidu dosadašnje slučajeve povrede prava žena u radnom odnosu koje rade u trgovini i uslužnim djelatnostima;

c) utvrđivanje usklađenosti novih zakona o radu sa pravnom stečevinom EU, preuzetim obavezama i međunarodnim pravnim normama, te da će se dati prijedlozi za izradu javnih politika u oblasti radnog prava;

 d) promoviranje prava radnika, posebno žena u radnom odnosu, kroz alternativno rješavanje radnih sporova i sudsku zaštitu prava.

 U okviru navedenog Projekta, u periodu od 7. do 20. decembra 2015. godine održano je šest radionica/javnih debata u većim gradovima BiH (Sarajevo, Banja Luka, Tuzla, Mostar, Bijeljina i Prijedor), te dana 11. februara 2016. godine još jedna radionica u Sarajevu. Cilj ovih debata bilo je pronalaženje odgovora na sve prisutniju eksploataciju na radnom mjestu, omogućavanje učinkovitije zaštite radničkih prava, kao i dugoročno stvaranje uslova za unaprijeđenje uslova rada i podizanje životnog standarda najugroženijih kategorija stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ove radionice su iskorištene i za razmjenu iskustava u primjeni novog radnog zakonodavstva, te je bilo naročito dragocijeno učestvovanje radnika, odnosno sindikalnih predstavnika na navedenim radionicama, odnosno javnim debatama. Odgovori su prikupljani i preko popunjavanja detaljnih upitnika o primjeni novog radnog zakonodavstva.

Cilj ovog projekta je bio da se kroz direktnu pomoć i zagovaranje unaprijedi pozicija i prava radnika, sa posebnim naglaskom na prava žena radnica, i to na način koji će im omogućiti da efektivno zaštite svoja prava i odgovore na sve prisutniju eksploataciju na radnom mjestu, kao i da se kreira okruženje za unaprijeđenje uslova rada i podizanje životnog standarda BiH populacije.