Svjetski dan Roma -8.april

Svjetski dan Roma obilježava se u čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog u travnju 1971. godine u Londonu. Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni. Romska zastava je u donjem dijelu zelene boje koja simbolizira zemlju, a u gornjem dijelu je plave boje koja simbolizira nebo. Crveni kotač u sredini zastave simbolizira putovanja i migracije Roma.

1990. godine na Svjetskom kongresu Roma održanome u Poljskoj odlučeno je da se 8. april proglasi Svjetskim danom Roma.

O novim dešavanjima i pričama sa terena možete saznati na našoj Facebook stranici https://www.facebook.com/vasaprava?ref=hl ili na Twitter-u https://twitter.com/VasaPravaBih

U Bosni i Hercegovini, Romi spadaju među najugroženiju populaciju . Pored siromaštva, koje je učinilo da romska populacija u Bosni i Hercegovini bude naročito ugrožena, tome treba dodati problem koji se odnosi na nedostatak ličnih dokumenata, a koji vode ka ograničenom pristupu građanskim, političkim, socijalnim, ekonomskim i kulturnim pravima. 

Nedostatak ličnih dokumenata je doveo do isključenosti mnogih Roma iz osnovnih političkih i socijalnih prava, kao što je pravo na glasanje, socijalna zaštita, obrazovanje, pristup zdravstvenoj zaštiti, itd. Također, to je izazvalo dodatne prepreke u ostvarivanju imovinskih prava. Nemogućnost pribavljanja dokumenata je povezana sa siromaštvom a vodi daljoj isključenosti iz javnog života. Ova de facto apatridija se često prenosi u naredne generacije. Dokumenti su od suštinske važnosti za dokazivanje ili sticanje državljanstva, te pristup pravima koje ono za sobom povlači. Nedostatak ličnih dokumenata i/ili upisa u matične knjige predstavlja prepreku integraciji Roma u postojeće zajednice. Tako su djeca uskraćena za mogučnost školovanja, odrasli ne mogu legalno raditi, a zdravstvena zaštita i socijalne usluge su nedostupne.  Zbog društvene marginalizacije, sami Romi često nisu svjesni značaja upisa u matične knjige i dokumenata koji su potrebni za potpuno ostvarivanje osnovnih građanskih, političkih, socijalnih i ekonomskih prava. U isto vrijeme, vlastima nedostaje razumijevanja i osjetljivosti za obim i moguće posljedice ovog problema, konkretnu potrebu i postupke kojima bi se ovaj problem riješio.

Prioriteti rješavanja ovog lošeg stanja su zacrtani u dokumentima romske dekade 2005-2015 Bosne i Hercegovine – Strategija socijalnog uključivanja Roma. Kao što je navedeno u Strategiji, jedan od prvih prioriteta koje treba riješiti je pitanje ličnih dokumenata, dok iz ovoga slijedi pristup i ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava.

Udruženje “Vaša prava BiH” je odavno shvatilo probleme ove populacije, te je još 2008 godine započelo provoditi aktivnosti s ciljem da se doprinese povećanju socijalne uključenosti Roma, kako bi se olakšao pristup pravima i njihovo ostvarivanje u BiH. Radeći predano i marljivo na implementaciji ovih aktivnosti, u saradnji sa raznim pojedincima i institucijama, postignuti su izuzetni rezultati.

Tokom implementacije projekta lokalne romske NVO su pokazale veliki interes za saradnju, te je ova saradnja, kao izuzetno bitna za dalju afirmaciju romskog NVO sektora, nastavljena. Saradnja sa predstavnicima vlasti i sudionicima u ovom procesu je itekako važna, a i ona je bila izuzetna. Uporedo sa ovim radilo se na senzibiliziranju opće javnosti o problemu romske populacije.

S ozirom na dosadašnje rezultate možemo biti zadovoljni u realizaciji predviđenih aktivnosti. Treba imati na umu da svaki završen predmet predstavlja jedan ljudski život, sudbinu majke, djeteta, porodice. Ovakvo shvatanje i pristup u rješavanju problema, dovelo je do izuzetnih rezultata, ali smo još uvijek daleko od cilja. Konačan cilj treba da bude da svi Romi u BiH imaju lična dokumenta, te da ravnopravno, kao i drugi građani, ostvaruju osnovna ljudska prava. Ukoliko smo mi u Udruženju „Vaša prava BiH“ svojim radom učinili da se kroz  aktivnosti bar malo poboljša sveukupno stanje, to nam je največe priznanje. Svjesni da imamo još mnogo da uradimo, idemo dalje u pružanju pomoći.

O novim dešavanjima i pričama sa terena možete saznati na našoj Facebook stranici https://www.facebook.com/vasaprava?ref=hl ili na Twitter-u https://twitter.com/VasaPravaBih