Posvećeni efektivnoj zaštiti ljudskih prava-Svjetski dan izbjeglica 2013

Radeći kao implementacioni partner UNHCR-a više od deset godina, Udruženje Vaša prava BiH su uz kontinuiranu podrsku UNHCR-a igrala ključnu ulogu u ostvarivanju prava tražitelja azila i izbjeglica, kao i drugih ugroženih kategorija.

 Značaj uloge nevladinih organizacija u zaštiti izbjeglica je prepoznala Generalna skupština UN-a kada je prilikom usvajanja Statuta UNHCR-a, pozvala visokog povjerenika da uspostavi kontakt sa ”privatnim organizacijama„ (sada znanim kao NVO) koje se bave pitanjima izbjeglica i da pomogne u kordinaciji napora koje ulažu te organizacije.

 Pred međunarodnom zajednicom je izazov koji se sastoji u zaliječivanju štete nanijete post-konfliktnim društvima, uključujući vraćanje u domove, imovinu i druge vrste pomoći traumatiziranom stanovništvu.  U svom radu, Vaša prava BiH  su pomogla zaliječenju takvih rana u Bosni i Hercegovini pružanjem pravnih usluga ugroženom stanovništvu, štp je pored uspjeha polučilo i značajne lekcije u teškom kontekstu.  Međutim, još mnogo toga preostaje da se uradi.

 U situaciji dugotrajnih posljedica rata, i brojnih ekonomskih, socijalnih i političkih izazova, šta može učiniti relativno mala nevladina organizacija za pružanje pravne pomoći?  Ovim člankom se želi ukazati da su Vaša prava BiH značajan I možda neophodan dio rješenja problema u zemlji.  Obzirom na neuspjeh političkog vodstva, stvaranje kulture poštivanja ljudskih prava u kojoj odgovorna vlada  postupa prema građanima na jednak način se može desiti samo uz aktivno učešće samih građana.  Za siromašne i marginalizirane građane koji čine značajan udio u populaciji, aktivno učešće je teško ostvariti bez pomoći.  Vaša prava pružaju takvu pomoć.

 Vasa prava BiH su uspostavila jaku mrežu pravnika koji pružaju pravnu pomoć u svim postupcima vezano za pitanja azila i zaštite izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika.  U zadnjih deset godina, preko 450.000 ugroženih osoba širom zemlje se obratilo uredima Vaših prava sa pravnim pitanjima počevši od jedonstavnih pravnih stvari do najkompikovanijih slučajeva gdje je bila potrebna profesionalna pomoć.  Ovaj broj ukazuje na značajnu ulogu Vaših prava u omogućavanju pristupa pravdi za ugrožene pojedince i grupe.

 Pravna pitanja su obrađivana na principijelan način kako bi se osiguralo da su pravni standardi zadovoljeni i da populacija od značaja djelotvorno ostvari svoja prava.  Pravna pomoć u parničnim stvarima se pruža u skoro svim oblastima od značaja za siromašnu i marginaliziranu populaciju.

Tokom proteklih godina uspostavljene su jake veze sa donosiocima zakonodavstva, vladom, upravnim organim i sudstvom, s ciljem da se obezbijedi da su svi akteri u potpunosti posvećeni u pružanju podrške ugroženim osobama i osiguranju pristupa pravdi.

Osnovne djelatnosti Vaših prava BiH su obrazovati populaciju o njihovim pravima, pružiti pravne informacije I zastupanje, I raditi na sistematskim promjenama u ime svih obespravljenih ljudi u BiH, gdje su Vaša prava BiH jedina organizacija za pružanje pravne pomoći koja djeluje u cijeloj zemlji.  Većinu našeg posla čini pružanje direktne pravne pomoći pojedincima, čime stičemo značajna saznanja o problemima s kojima se populacija susreće.  Korisnici Vaših prava su oni najsiromašniji; najobespravljeniji I najisključeniji članovi društva.

Naš rad se pokazao esencijalnim i od ključne važnosti za garantiranje pojedinačnih prava.  Vaša prava BiH rade lokalno i sa međunarodnim institucijama (sudovi u BiH, relevantna ministarstva i lokalnim organima zakonodavstva, Evropski sud za ljudska prava, Komiteti UN-a itd.) kako bi se branila i osigurala zaštita najugroženijih ljudi u zemlji.  Značaj Vaših prava BiH se ogleda kako u naćinu na koji ona pružaju usluge,, tako i u vrsti slučajeva kojima se bave.  Radimo sve od izdavanja brošura do zastupanja slučajeva pred Evropskim sudom za ljudska prava.  Veliko broj aktivnosti se odnosi na informiranje ljudi o njihovim pravima. Ideja da ljudi imaju svoja prava i da mogu praktično učiniti nešto da ih i ostvare je novi koncept za mnoge u Bosni i Hercegovini.  Značajan zadatak se sastoji u tome da jednostavno širimo bitne informacije o tome.

 Jednaka pravda za sve se ne može ostvariti, a da siromašni I obespravljeni nemaju svoj glas u sistemu.  Rad Vaših prava BiH se sastoji u pružanju pomoći da se taj glas čuje.

Bosna I Hercegovina nije jedina zemlja koja se bori s prošlošću.  Dok svaka pojedina zemlja ima svoju jedinstvenu historiju, lekcije koje su naučila Vaša prava u svom radu ukazuju na potrebu međunarodne podrške sličnim organizacijama, gdje god se ulažu napori u ponovnu izgradnju.  Obuhvatnije govoreći, iskustva Vaših prava pokazuju da su pravni savjeti, zastupanje I zagovaranje način da se vlasti drže odgovornima za zadovoljenje potreba siromašnih I obespravljenjih.  Ta se lekcija može primjeniti na sve.

 U ime svih onih potebitih koje štitiomo, zahvaljujemo se UNHCR-u na dugogodišnjoj suradnji i stalnoj podršci bez koje ne bismo postigli ovoliko mnogo.

U našem budućem radu, ostajemo posvećeni ostvarivanju ljudskih prava štiteći potrebite.  To je naš doprinos pristupanju BiH Evropskoj uniji.