Do 31. marta 2006. revizija statusa raseljenih lica

Vaša prava BiH obavještavaju o novom roku

DO 31. MARTA 2006. REVIZIJA STATUSA RASELJENIH LICA

Sarajevo, 23. decembar, 2005. – Na osnovu dogovora nadležnih organa (Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica FBiH,  Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica RS i Brčko Distrikta BiH, te UNHCR-a BiH) rok za reviziju statusa raseljenih lica u BiH je produžen do 31. marta 2006. Produženje roka je zasnovano na činjenici da aktivnosti u procesu revizije statusa raseljenih lica neće biti završene do kraja godine, te da je neophodno osigurati kvalitet donesenih rješenja.

U vezi sa relevantnim propisima koji reguliraju proces revizije donesene su i smjernice nadležnim organima za reviziju i priznavanja statusa raseljenim osobama u Bosni i Hercegovini, koje su potpisali predstavnici resornih ministarstva BiH, enititeta, Brčko Distrikta  i UNHCR-a. Tokom ovog procesa, prema raseljenim osobama, a u vezi sa rješavanjem statusa, nadležni organi treba da vode računa o humanitarnim i razlozima zaštite ove kategorije, poštovati princip jedinstva porodice, dakle, koristiti princip odlučivanja u korist raseljene osobe. U okviru ovih kompleksnih postupaka, Udruženje Vaša BiH raseljenim licima još jednom želi skrenuti pažnju na važne informacije u vezi sa ovim dokumentom. U skladu sa državnim zakonima, zakoni entiteta propisuju slijedeće zajedničke razloge prestanka statusa raseljenog lica i to: dobrovoljni povratak u ranije prebivalište; odbijanje povratka u ranije prebivalište, iako je povratak u ranije mjesto prebivališta moguć, siguran i dostojanstven i kada ne postoje uvjerljivi razlozi koji proističu iz ranijeg proganjanja ili uvjerljivi humanitarni razlozi; kada se raseljena osoba na siguran i dostojanstven način nastani u drugom prebivalištu koje je sama dobrovoljno izabrala; kada raseljena osoba može slobodno da raspolaže svojom imovinom u ranijem mjestu prebivališta.

Ovim putem Udruženje Vaša prava BiH želi podsjetiti građane da je rok za žalbu po negativnom rješenju 15 dana od dana prijema  rješenja koje će svako lice dobiti pojedinačno. U slučaju da korisnici nisu sigurni kako mogu regulirati svoj status, još jednom ih pozivamo da se obrate najbližem uredu Udruženja Vaša prava BiH kako bi dobili besplatnu pravnu pomoć.