9. Konferencija ministara pravde u BiH

U  Sarajevu je dana, 05.02.2013.godine u zgradi Parlamentarne skupštine BiH održana 9. Konferencija ministara pravde u BiH, predsjednika Visokog sudskog i  tužilačkog vijeća BiH i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH.

Organizacije civilnog društva koje  su uključene  u proces sistemskog  praćenja i ocjene reformskih mjera i aktivnosti  Strategije za reformu sektora pravde u BiH na osnovu potpisanog Memoranduma  o uspostavi mehanizama za praćenje i  procjenu provođenja Akcionog plana  Strategije za reformu sektora pravde u BiH ( SRSP) sa predsjedavajućim Konferencije ministara  pravde u BiH i predsjednicima Viskog sudskog i tužilačkog vijeća BiH  i Pravosudne komisije Distrikta Brčko BiH. Na osnovu provedenih aktivnosti vezanih za praćenje i ocjenu SRSP u BiH Organizacije civilnog društva su sačinile godišnji izvještaj za 2012.godinu te isti dostavile nadležnom ministarstvu pravde BiH.

Ispred Organizacija civilnog društva prezentaciju  godišnjeg izvještaja na 9. MK  je obavio predstavnik Udruženja „Vaša prava BiH“  te prisutne upoznao sa problemima u implementaciji  projekta te određene ograničene napretke  u nekim oblastima kao i stagnaciju u drugim strateškim oblastima, prije svega misleći na kašnjenje u procedurama i neusvajanje Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na državnom nivou.

Na tačci dnevnog reda Konferencije koji se odnosi na usvajanje izvještaja, Izvještaj Organizacija civilnog društva za 2012.godinu je jednoglasno usvojen.