Ambasador Humphreys pohvalio napore Vaših prava BiH za doprinos vladavini zakona

Udruženje Vaša prava BiH ugostilo šefa delegacije Evropske komisije u BiH

AMBASADOR HUMPHREYS POHVALIO NAPORE VAŠIH PRAVA BiH ZA DOPRINOS VLADAVINI ZAKONA

Iznos od 1,2 miliona KM namijenjen implementaciji projekta pravne pomoći osobama pod međunarodnom zaštitom u BiH

Banja Luka, 19.septembar/rujan, 2006.Danas je u Banjoj Luci Udruženje Vaša prava BiH primilo u posjetu šefa delegacije Evropske komisije u BiH, Ambasadora Michaela Humphreysa. Povod za ovu posjetu je činjenica da rad Udruženja Vaša prava BiH finansijski podržava Evropska unija u okviru AENEAS programa, dvogodišnjim ugovorom u vrijednosti od 616.562,98€ odnosno 1.205.892,37 KM. Projekat “Jačanje zaštite tražitelja azila, izbjeglica, žrtava trgovine ljudima i osoba pod međunarodnom zaštitom u BiH” se odnosi na besplatnu pravnu pomoć osobama pod međunarodnom zaštitom u Bosni i Hercegovini,  koju će ovim kategorijama pružati Udruženje Vaša prava BiH. Dužina trajanja ugovora je 2 godine, odnosno do kraja 2007.

Prilikom posjete jednom od 16 ureda Vaših prava BiH, Ambasador Humphreys je istakao: „Za državu poput BiH je važno da postoji organizacije kao što su Vaša prava BiH, jer svakodnevnim radom doprinose vladavini prava i omogućuju jednak pristup pravdi za sve građane. Zadovoljan sam što Evropska komisija kroz svoje projekte podržava i ovakve projekte, jer je potreba za besplatnom pravnom pomoći u ovoj zemlji još uvijek velika.“ Snježana Cepić, Glavna pravnica regije Zapad Udruženja Vaša prava BiH tokom posjete ambasadora Humphreysa još jednom je zahvalila Evropskoj komisiji na pomoći Vašim pravima BiH i naglasila: “Vaša prava BiH djeluju na nivou države u 16 gradova sa skoro 80 stalno uposlenih ljudi. Nadamo se da će i drugi donatori prepoznati kvalitet pružene usluge i potrebu da pomognu naš rad, kako bismo i dalje pružali besplatnu pravnu pomoć.“

Cilj ovog projekta jeste osigurati maksimalnu zaštitu i pristup pravdi za tražitelje azila, priznate izbjeglice i žrtve trgovine ljudima, kao i druge kategorije osoba pod međunarodnom zaštitom u BiH, kroz osiguravanje svim navedenim kategorijama puni pristup njihovim pravima kroz pružanje besplatne pravne i pomoći i informativne kampanje. Kao dodatna aktivnost, projekat ima za cilj da doprinese nacionalnoj praksi poštivanja primjenjivih pravila i regulativa u skladu sa međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava. U konačnici, ovaj projekat ima za cilj da pruži besplatnu pravnu pomoć izbjegicama koje se vraćaju u BiH.

Generalni cilj projekta AENEAS jeste pružanje specifične i komplementarne finansijske i savjetodavne pomoći trećim zemljama kako bi im se pomoglo u nastojanjima da osiguraju efikasno upravljanje svim aspektima migracijskih tokova.

Pružanjem besplatne pravne pomoći i ovim kategorijama korisnika, Vaša prava BiH i Evropska Unija se nadaju da će doprinijeti vladavini zakona u BiH i poštivanju ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.