Vaša prava BiH i dalje vodeća organizacija za pružanje besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini

Udruženje Vaša prava predstavilo godišnji izvještaj za 2006. godinu

Vaša prava BiH i dalje vodeća organizacija za pružanje besplatne pravne pomoći u Bosni i Hercegovini

Nastavak aktivnosti u oblasti zaštite ljudskih prava, jačanja demokratije i civilnog društva kroz vladavinu prava osnovni je cilj Udruženja Vaša prava i u 2007. godini

U Sarajevu je početkom aprila predstavljen godišnji izvještaj Udruženja „Vaša prava“ za 2006. godinu. Udruženje je, za potrebe korisnika usluga, prošle godine poduzelo ukupno 72.667 pravnih radnji. Besplatna pravna pomoć pružena je za preko 50.000 korisnika, od čega se 39.790 korisnika obratilo Udruženju prvi put.

Putem mreže od 16 kancelarija i 60 uposlenika svi oblici pravne pomoći pružani su, i nastavljaju se pružati, u skladu sa domaćim zakonima, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i ostalim međunarodnim instrumentima zaštite ljudskih prava.

Na osnovu potpisanog Protokola sa državnim Ministarstvom sigurnosti, o pružanju besplatne pravne pomoći žrtvama trgovine, azilantima i ostalim osobama pod međunarodnom zaštitom u BiH, u 2006. godini je primjećen povećan broj ovih slučajeva a Vaša prava BiH su pravnu pomoć pružali u svim oblicima vezanim za status i ostala pitanja od značaja za ove kategorije korisnika.

Osim toga, u skladu sa Protokolom s Ministratsvom za izbjeglice i raseljena lica, nastavljeno je pružanje pravne pomoći korisnicima koji su u nadležnosti ovog Ministarstva.

Osim saradnje na lokalnom i regionalnom nivou kroz Balkansku mrežu za azil, u 2006. je godini potpisan i Memorandum o saradnji sa Evropskim vijećem za izbjeglice i azil- ECRE, na osnovu kojeg je Udruženje Vaša prava BiH postalo nacionalni partner u regionalnom projektu.

Također, Udruženje je u 2006. godini nastavilo aktivnosti oko donošenja Zakona o pružanju besplatne pravne pomoći u nekrivičnim oblastima.

Program pravne pomoći u 2006. godini obuhvatio je je širok spektar djelovanja, uključujući različite pravne oblasti radnog prava, imovinskih odnosa, porodičnog prava, socijalnih prava, statusnih prava, penzijsko-invalidskog osiguranja, obnove i rekonstrukcije, prava izbjeglica iz Republike Hrvatske i

bio je  usmjeren prema više različitih korisničkih kategorija, od najraugroženijih i najranjivijih poput raseljenih lica, povratnika, izbjeglica, pripadnika manjinskih naroda, tražioca azila, žrtava trgovine ljudima do ugroženog lokalnog stanovništva.

Udruženje je i tokom prethodne godine intenzivno provodilo brojne informativne aktivnosti sa ciljem podizanja svijesti o ostvarivanju određenih prava. Održano je ukupno 1.208 informativnih sesija na kojima je je prisustvovalo 13.391 korisnika. Posebno korisne aktivnosti na terenu predstavljale su radionice, realizirane u saradnji sa predstavnicima lokalnih vlasti i ostalih relevantnih organa. Ukupno 120 korisnika, na 5 organiziranih radionica, tražilo je direktno svoje odgovore na upite kao i rješenja za svoje probleme. Na osnovu uspješne saradnje sa emiterima Javnog radio-televizijskog servisa BiH i regionalnim i lokalnim RTV kućama, pravnici i drugi uposlenici VPBiH gostovali su u ukupno 452 emisije, od toga 256 radijskih i 196 televizijskih programa.

Magazin ”Vaša prava” je prošle godine dostigao svoje 20. jubilarno izdanje i nastavlja se štampati u 10.000 besplatnih primjeraka. Štampanje 8 prošlogodišnjih izdanja magazina podržali su USAID, Evropska unija i Švedski helsinški komitet za ljudska prava. Istovremeno, elektronsko izdanje biltena redovno je distribuirano a web stranica Udruženja je redovno bila ažurirana.

Itekako je važno napomenuti da su rad Udruženja u 2006. godini prepoznali i novi donatori. Naime, aktivnosti su u 2006. godini realizirane uz pomoć: Evropske komisije iz Brisela, Delegacije Evropske komisije u BiH, UNHCR-a, USAID-a i njegovih partnera: IOM (Međunarodna organizacija za migracije u BiH) i JSDP (Projekat razvoja sektora pravosuđa u BiH), CIDA-e (Kanadske agencija za međunarodni razvoj), Ambasade Savezne Republike Njemačke, Fonda otvoreno društvo BiH i Švedskog helsinškog komiteta za ljudska prava.

Vjera u ljudska prava i vladavinu zakona i dalje će ostati osnovni motiv rada Udruženja i u 2007. godini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *