Okrugli sto „Unaprijeđenje pristupa pravdi-Podrška uspostavljanju sistema besplatne pravne pomoći u BiH“

Okrugli sto se održati dana 17.04.2012.godine, utorak, sa početkom u 11:00 sati, u Hotelu Hollywood Ilidža Sarajevo.

Bosna i Hercegovina je bez sumnje u konačnoj fazi poslijeratne rekonstrukcije i transformacije u moderno demokratsko društvo koje mora osigurati najviši nivo zaštite ljudskih prava svih svojih građana u skladu sa međunarodnim standardima i normama. Gledajući postojeće političke i ekonomske probleme, te nedostatak ujednačenih mehanizama za pružanje besplatne pravne pomoći na čitavoj teritoriji države, postaje neophodno da se obezbijedi nepristrasan i jednak pristup pravima kroz usluge besplatne pravne pomoći koje su nezavisne od državnog uticaja. Uspostava minimalnih standarda i jačanje kapaciteta pružaoca besplatne pravne pomoći je i jedan od strateških ciljeva Strategije za reformu sektora pravosuđa 2008-2013.

Bosna i Hercegovina, na državnom nivou, još nije donijela Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Zakoni koji regulišu pristup besplatnoj pravnoj pomoći jedino su doneseni u Republici Srpskoj te u nekim kantonima Federacije BiH. Njihova primjena i efekti su limitirani na određeni teritorij i na određene pravne postupke, a ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć građanima lošeg imovnog stanja dodatno je uslovljeno ispunjavanjem određenih uslova.

Kako je Udruženje „Vaša prava BiH“ do sada imalo iskustva u pružanju besplatne pravne pomoći, namjera je organizatora otvoriti stručnu raspravu u vezi sa donošenjem Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, čijim usvajanjem bi se omogućio efektivan i efikasan pristup pravdi ugroženim kategorijama stanovništva.

Stoga nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da uzmete učešće na ovoj sesiji. Molimo vas da vaše učešće potvrdite na broj telefona 033/789-105 ili e-mail adresu dinoa@vasaprava.org i draganv@vasaprava.org.

Poziv na okrugli sto, dnevni red i uvodni materijal možete preuzeti ispod.

[Download not found]

[Download not found]

[Download not found]