Udruženje „Vaša prava BiH“ prezentiralo svoj rad Komisiji za ljudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine

U utorak, 20.03.2012.godine održana je tematskoj sjednica i nastavak 6. sjednice Komisije za Ijudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Na tematskoj sjednici se razmatrala Prezentacija javne politike procjena provodenja Zakona 0 zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini, pripremljena u sklopu USAID -ovog projekta jacanje Parlamenta u Bosni Hercegovini.

Kako je ovaj dokument urađen na osnovu procjena do sada vođenih sudskih postupaka u predmetima diskriminacije koje zastupa Udruženje „Vaša prava BiH“, bila je ovo odlična prilika da se Komisiji prezentiraju neki od predmeta i ukaže na određene prepreke sa kojima se Udruženje suočava u nastojanju da pomogne žrtvama diskriminacije.

Pored toga, na nastavku 6. Sjednice Komisije za Ijudska prava i slobode Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, kao jedna od tačaka dnevnog reda se razmatrala i Informacija o radu Udruženja „Vaša prava BiH“.

Ovom prilikom Izvršni direktor je prezentirao rad i postignute rezultate Udruženja tokom 2011.godine, te ukazao na nastojanje i potrebu da se zajednički radi na promociji principa pristupa pravdi kroz usvajanja Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći za ugrožene kategorije stanovništva u BiH. Ujedno je pohvaljena dosadašnja involviranost i spremnost na saradnu, te nastojanje parlamentaraca da sarađuju intenzivno sa civilnim sektorom u BiH na rješavanju određenih pitanja od društvenog interesa.

Članovi Komisije su izrazili podršku radu Udruženja koje pruža besplatnu pravnu pomoć različitim ugroženim kategorijama stanovništva u BiH.

Zajednički je konstatovano da se saradnja Komisije i Udruženja „Vaša prava BiH“ treba nastaviti i ubuduće.