PARNIČENJEM DO PROMJENA

U oktobru 2009.godine Udruženje Vaša prava BiH“ je potpisalo projekat sa OSI Fond otvoreno društvo Bosne i Herzegovine pod nazivom „Sprječavanje diskriminacije strateškim parničenjem – bh antidiskriminacioni tim“. Radi se o projektu koji zajednički implementiraju ove dvije organizacije u Bosni i Hercegovini, a nastavak je dugogodišnje bezrezervne podrške Udruženju „Vaša prava BiH“ od OSI Fonda otvoreno društvo Bosne i Herzegovine.

Uz svesrdnu podršku i saradnju sa OSI Fond otvoreno društvo Bosne i Herzegovine, Udruženje je tokom 2010.godine i 2011.godine nastavilo aktivnosti sa ciljem borbe protiv diskriminacije u bh. društvu kroz strateško parničenje. Novim sporazumom ova saradnja je nastavljena i u 2012.godini.

Inaće, Udruženje „Vaša prava BiH“ je prije pet godina bilo aktivno u promovisanju antidiskriminacionih praksi i propisa, a uradilo je i antidiskriminacijske analizu propisa u BiH. U okviru projekta koji je tada finansirala Evropska komisija kroz EIDHR program, Udruženje je bilo aktivno uključeno u kampanju javnog zagovaranja i promociju antidiskriminacionih propisa i prakse EU. Tokom ovog projekta, pravnici koji su sada u AD timu su prošli specifične treninge, specijalno osmišljene da razviju vještine i stručnost u prepoznavanju i određivanju ciljeva, te zastupanju predmeta u slučajevima strateškog parničenja.

Uvažavajući ovo prethodno iskustvo Udruženja „Vaša prava BiH“ u borbi protiv diskriminacije, Fond otvoreno društvo BiH je odlučio da u okviru ovog projekta iskoristi kapacitete i stečena iskustvo Udruženja „Vaša prava BiH“ u ovoj oblasti, i iste podigne na viši nivo kroz iniciranje prvih sudskih postupaka u oblasti dikriminacije.

Odmah nakon donošenja Zakona o zabrani diskriminacije, uspostavljen je anti-diskriminacioni tim (AD tim) koji čine pravnici Udruženja, a ubrzo su inicirani određeni sudski postupci u predmetima koji su bili prvi takve vrste u skladu sa novim Zakonom o zabrani diskriminacije.

U fokusu daljed rada AD tima je strateško parničenje koje će voditi do:

ukidanja diskriminacije i diskriminatorskih praksi,

ukidanja diskriminatorskih odredbi u identifikovanim zakonima,

izmjena propisa za koje se to bude dokazalo potrebnim.

Prvenstveni cilj projekta je osnaživanje žrtava diskriminacije kroz pravnu podršku koju pruža AD tim i dokazivanje postojanja diskriminacije kroz sudske postupke. Uporedo sa ovim aktivnostima naše pravosuđe stavlja se na svojevrstan test o efektivnosti rada sudova u BiH kako bi se dobila slika o tome kako sudovi primjenjuju novi Zakona o zabrani diskriminacije. Sam Zakon o zabrani diskriminacije je poseban i predstavlja novinu u našem pravnom sistemu tako da je od posebnog interesa praćenje rada i razvoj sudske prakse u ovoj oblasti.

AD tim Udruženja je do sada pokrenuo određeni broj predmeta, a nekolicina predmeta je već uspješno i okončana[1].

Naša predanost je da kroz strateško parničenje dođemo do promjena u našem društvu, a posebno da kroz sudske postupke pokušamo doći do rješenja za ključne probleme i izazove u implementaciji Zakona o zabrani diskriminacije.


[1] Pravosnažnom sudskom odlukom u cijelosti je usvojen tužbeni zahtjev i utvrđeno da je tuženo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK diskriminisalo malog E.B. na način da je povrijedio njegovo pravo na jednako postupanje u procesu obrazovanja, propustivši da u nastavno obrazovnom procesu preduzme mjere inkluzije malog E.B. kao osobe sa posebnim potrebama utvrđene zakonom, te je sud nalažio ministarstvu da preduzme neophodne i zakonom predviđene korake i radnje s ciljem da se prestane sa daljim kršenjem prava malog E.B. na jednako postupanje u obrazovanju, kao i da omogući E.B. dalje školovanje po posebnom nastavnom programu prilagođenom njegovim individualnim potrebama uz obezbjeđivanje podrške posebnog stručnog tima i učešće asistenta koji će biti prisutni za vrijeme redovne nastave sve dok traju posebne obrazovne potrebe tužitelja.