Javna rasprava u Mostaru, Hotel Bristol,31.10.2011.godine- „Borba protiv diskriminacije – sadašnje stanje i izazovi u BiH“

Udruženje „Vaša prava BiH“  je organizovalo Javnu raspravu  u Mostaru, Hotel Bristol, mala sala,  31.10.2011.godine sa početkom u 12:00 sati na temu:

„Borba protiv diskriminacije – sadašnje stanje i izazovi u BiH“

U Bosni i Hercegovini je prije dvije godine donesen Zakon o zabrani diskriminacije. Mogućnosti koje je zakon ponudio su izuzetne, a poseban je značaj u korištenju sudskih procedura za dokazivanje diskriminacije.

Zakon o zabrani diskriminacije je u velikoj mjeri usaglašen sa međunarodnim standardima, međutim, ako je suditi prema sadašnjem stanju, provedba zakona je neadekvatna.  Činjenica je da postoje određeni problemi u primjeni zakona. Žrtve diskriminacije se rijetko odlučuju da javno govore o tome i da vode sudske postupke u kojima  se dokazuje diskriminacija. Ne postoji dovoljno razumijevanja samog pojma diskriminacije u široj javnosti tako da žrtve određena ponašanja čak i ne propoznaju kao diskriminaciju po određenom osnovu. Drugo, žrtve diskriminacije u raznim oblastima društva (npr. U oblasti zapošljavanja, najčešće odustaju od tužbi po osnovu diskriminacije) zbog straha od eventualnih negativnih reakcija i sankcija.

Tijela koja su nadležna da se bore protiv diskriminacije to čine sporo i neadekvatno, a fenomen diskriminacije u bh. društvu i dalje egzistira, te poprima sasvim druge suptilnije oblike.

Advokati i sudije u BiH općenito nisu dovoljno edukovani o načinu primjene međunarodnih standarda u vezi sa nediskriminacijom i metodama dokazivanja diskriminacije, a problemi u funkcionisanju sudstva, uključujući i veliki broj neriješenih predmeta i dugo trajanje postupaka, ne doprinose jačanju povjerenja u sudski sistem.

Zakon o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini je uspostavio okvir za ostvarivanje prava i mogućnosti svim licima u Bosni i Hercegovini i uređuje sistem zaštite od diskriminacije.

Udruženje „Vaša prava BiH“ do sada imalo konkretna i praktična iskustva u primjeni Zakona o zabrani diskriminacije, iz koje je proizišao izvještaj o sadašnjem stanju u oblasti antidiskriminacije, pa je namjera organizatora otvoriti javnu stručnu raspravu u vezi stanja u oblasti borbe protiv diskriminacije i mogućnosti da se stanje unaprijedi, a primjena propisa bude što efikasnija i usmjerena na promovisanje ravnopravnosti u društvu.