Reagiranje pet nevladinih organizacija povodom sve intenzivnije politizacije pravosuđa u BiH

Pet nevladinih organizacija – Asocijacija za demokratske inicijative, Helsinški komitet za ljudska prava u BiH, Vaša prava BiH, Biro za ljudska prava Tuzla i Centri civilnih inicijativa – okupljenih oko procesa praćenja i procjene provođenja Strategije za reformu sektora pravde u BiH (“SRSP u BiH”), izražavaju duboku zabrinutost zbog prirode izjava i zauzetih stavova nosilaca političkih funkcija u BiH, posebno političara iz Republike Srpske, u vezi sa radom i egzistencijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Suda BiH i Tužilaštva BiH, kao i pravosudnog sistema u BiH u cjelini.

Činjenica je da je politizacija pravosuđa i pravosudnih institucija, posebno pomenutih institucija na državnom nivou vlasti u BiH, krenula paralelno sa padom tzv. aprilskog paketa ustavnih reformi i da se do danas, sa manjim ili većim intenzitetom, provodi kontinuirano. Nedopustivo je da BH pravosuđe sve više prerasta u poligon prelamanja dijametralno suprotstavljenih političkih interesa u BiH, koji umjesto da stvore pravne, finansijske i sve druge neophodne pretpostavke za ispunjavanje zacrtanog strateškog cilja SRSP u BiH koji glasi: “Dalje jačati i održavati nezavisnost, odgovornost, efikasnost, profesionalnost i usklađenost pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava u BiH“, u stvari se sve više udaljavaju od njegovog ostvarenja.

Bez namjere da se ospori legitmno pravo nosilaca izvršne i zakonodavne vlasti u BiH da razmatraju pitanja od značaja za funkcionisanje pravosuđa u BiH, brojni primjeri sve učestalijih neargumentovanih ataka na nezavisnost pravosuđa dovode u pitanje ne samo održivost dosadašnjih reformskih postignuća u pravosuđu u Bosni i Hercegovini, već stavljaju na test kušnje opstojnost BH pravosudnog sistema u cjelini. Svaki daljnji izostanak posvećenosti, nedvosmislene podrške i krajnje konstruktivnog pristupa realizaciji Strategije za reformu sektora pravde u BiH sve će nas više udaljavati od ostvarivanja pomenutog zacrtanog strateškog cilja i rastućih zahtjeva za vladavinom prava i jednakim pristupom učinkovitoj i efektivnoj pravdi za sve građane Bosne i Hercegovine.

Pet nevladinih organizacija ovom prilikom pozivaju u prvom redu sve ministre pravde u Bosni i Hercegovini da se suzdrže od vršenja bilo koje vrste neprimjerenog političkog uticaja i/ili pritiska na rad pravosuđa u BiH u cjelini, te da se što prije javno oglase sa nedvosmislenom porukom da dosljedna i blagovremena provedba Strategije za reformu sektora pravde u BiH nema alternativu ukoliko sektor pravde u BiH zaista želi pružiti doprinos u izgradnji evropske budućnosti građana BiH.

U Sarajevu, 19.09.2011. godine