Promocija antidiskriminacijskog zakonodavstva i prakse u BiH

Ovaj projekat financira Evropska unija.Ova publikacija je napravljena uz podršku Evropske unije. Za sadržaj publikacije odgovorno je Udruženje Vaša prava BiH.

Projekat “Promocija antidiskriminacijskog zakonodavstva i prakse u Bosni i Hercegovini” će trajati 24 mjeseca (2007 – 2008).

Sveukupni ciljevi projekta će biti:

* a.) promoviranje usvajanja anti-diskriminacijske legislative, politika i prakse u BiH u cilju obezbjeđenja jednakog pristupa zaposlenju, obrazovanju i drugim pravima.
* b.) povećanje kapaciteta civilnog društva da promovira anti-diskriminacijsku legislativu, politiku i praksu jačanjem ključnih pružatelja usluga koji će zagovarati promjene.

Specifični cilj projekta je:

Podići svijest u BiH, i na državnom i na lokalnim nivoima, o važnosti usvajanja i implementiranja anti-diskriminacijske legislative i politika i promovirati evropske pristupe anti-diskriminacijskoj legislativi i implementaciji.

Ciljane grupe su predlagači zakona koji su ključni igrači za reformu i civilno društvo, posebno Vaša prava BiH koja su od izuzetne važnosti i u smislu zagovaranja reforme i u obezbjeđenju efikasne implementacije i provođenja anti-diskriminacijskih zakona.

Projekat će implementirati Public Interest Law Initiative (PILI), u saradnji sa Udruženjem Vaša Prava BiH. Specifični cilj projekta će biti postignut kroz implementaciju dvije prateće komponente projektnih aktivnosti.

Detaljnije…
Događaji

Nacionalna konferencija: “Borba protiv diskriminacije u BiH – strategija i aktivnosti”

Sarajevo, 5.12.2008. – Nacionalna konferencija “Borba protiv diskriminacije u BiH – strategija i aktivnosti” održana je 5. decembra 2008. godine u Sarajevu. Konferencija je dio projekta “Promoviranje antidiskriminacijskih zakona i prakse u Bosni i Hercegovini”koji implementira Udruženje Vaša prava BiH u partnerstvu sa Public Interested Law Institute (PILI) a u sklopu programa Evropske inicijative za demokraciju i ljudska prava Evropske Komisije.

Cilj Konferencije je pružanje osnove za konstruktivni dialog o antidiskriminacijskim pravnim reformama koje je inicirala Vijeće ministara BiH, te prezentiranje različitih pogleda kao podršku inicijativama za reformu. Ova Konferencija je okupila vladine službenike iz državnog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice (MLJPI), Ministarstva pravde, Ombudsmene, predstavnike pravosuđa i organizacija civilnog društva kao i drugih partnera projekta, uključujući međunarodne i donatorske organizacije koje podržavaju aktivnosti u borbi protiv diskriminacije u BiH. Teme su obuhvatile diskusiju o Nacrtu Zakona o zabrani diskriminacije kojeg su prezentirali predstavnici radne grupe MLJPI; stručne analize zakona; procjenu evropskih i međunarodnih standarda o anti-diskriminaciji i njihovo ugrađivanje u legislativu Bosne i Hercegovine kao i poredbena iskustva iz drugih država.

Udruženje „Vaša prava BiH“ sa sjedištem u Sarajevu, Bosna i Hercegovina, je najveća organizacija koja pruža besplatnu pravnu pomoć i jedna je od najvećih nevladinih organizacija u regionu. Cilj Udruženja „Vaša prava BiH“ je podrška vladavini prava,  zaštita ljudskih prava kroz pružanje besplatne pravne pomoći i informacija ugroženim grupama, žrtvama diskriminacije i drugih kršenja ljudskih prava.

Public Interest Law Institute radi ruku pod ruku sa pravnicima i aktivistima širom svijeta u cilju izgradnje društava zasnovanih na vladavini prava u kojima će se poštivati prava.  PILI je osnovan na Univerzitetu u Kolumiji 1997. godine, a sada sjedište ima u Budimpešti, Mađarska. Misija PILI-ja je poticanje zagovaranja javnog interesa širom svijeta i izgradnja institucija neophodnih da se ono održi. Osim sjedišta u Budimpešti PILI sprovodi svoje aktivnosti i iz kancelarija u New Yorku, Moskvi, Beogradu i Pekingu.

Dodatne informacije

* Dnevni red
* Spisak učesnika
* Brošura: Nacrt zakona; Komentari

* Izvještaj o konferenciji (eng)
* Preporuke (eng)
* Saopštenje za štampu

Combating Discrimination in Bosnia and Herzegovina: Strategy and Action (by Dilafruz Khaydarova, PILI Associate Legal Officer)

Studijsko putovanje predstavnika BiH antidiskriminacijskog projekta Briselu

(autor članka: Dilafruz Khaydarova, PILI Associate Legal Officer )

Uspostaviti saradnju i naučiti iz iskustava bili su glavni ciljevi studijskog putovanja u Brisel organizovanog za delegaciju iz Bosne i Hercegovine u okviru PILI projekta anti-diskriminacije u BiH. Od 2. do 5. septembra 2008. godine osoblje Udruženja Vaša prava BiH sastalo se sa čelnim ljudima brojnih vodećih NVO-a koje se bave anti-diskriminacijom, a čija su sjedišta su u glavnom gradu Evropske Unije.

Specijalizirane u različitim poljima diskriminacije, ove organizacije su članice veće anti-diskriminacijske mreže u Evropi. Zajedno one zagovaraju prava manjina i ugroženih grupa. Delegacija studijskog putovanja sastala se sa ključnim osobljem European Disability Forum (EDF), International Lesbian and Gay Association (ILGA), European Network Against Racism (ENAR), European Youth Forum (EYF), European Roma Information Office (ERIO) i European Older People’s Platform (AGE) kao i sa šefom i ključnim članovima osoblja EC Anti-discrimination Unit u sklopu Generalnog Direktorata za zapošljavanje, socijalne poslove i jednake prilike.

Svaka od ovih organizacija podijelila je svoja iskustva u lobiranju i promoviranju prava diskriminiranih grupa koje zastupaju. Organizacije domaćini govorile su o interesantnim projektima koje implementiraju u borbi protiv diskriminacije, uključujući one koji se implementiraju na Balkanu. Na primjer, Janina Arsenjeva (EDF) opisala je CARDS projekat čiji je cilj izgradnja kapaciteta organizacija osoba sa invaliditetom na zapadnom Balkanu.

Organizacije su razmijenile i ideje i dale prijedloge vezane za tekuće i planirane anti-diskriminacijske projekte i slučajeve VPBiH, te razgovarale o mogućnostima saradnje. Tačnije, EYF se sve više i više forkusira na jugoistočnu Evropu i sprovela je nekoliko aktivnosti u tim državama. Postoji mogućnost da VPBiH organizuje trening za mlade ljude i omladinske organizacije u BiH i informiše ih o njihovim ljudskim pravima. Sa ERIO, predstavnici VPBiH su razgovarali o mogućnostima zajedničkih projekata u cilju promoviranja poboljšanja za romsku populaciju u BiH.

Razgovor se dotakao i konceptualnog pristupa diskriminaciji i definisanju tih koncepata u nacrtu anti-diskriminacijskog zakona u BiH. Na sastanku sa gospodinom Stefanom Olssonom, šefom Anti-diskriminacijskog odjela EC diskusija se fokusirala na ugrađivanje odredaba Anti-diskriminacijskih direktiva EU u taj nacrt zakona. Učesnici su smatrali to veoma korisnim pošto su VPBiH trenutno uključena u aktivnosti vladine radne grupe za izradu nacrta zakona.

Studijsko putovanje organizovano je u saradnji sa Evropskom mrežom za borbu protiv rasizma i po projektu “Promovisanja anti-diskriminacijskih zakona i praske u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira Evropska Komisija.

*

Program studijskog putovanja (engl.)

Dodatne informacije

* European Disability Forum (EDF)
* European Network Against Racism (ENAR)
o ENAR Fact Sheet: Višestruka diskriminacija
o ENAR Fact Sheet: Pozitivne akcije
o ENAR Fact Sheet: Integracija etničkih manjina
* International Lesbian and Gay Association

* European Roma Information Office (ERIO)
o ERIO preporuke
o ERIO preporuke francuskom predsjedatelju EU
* Dokumenti EU vezano za Rome
* Direktorat EC
* Sažetak EC Politike o diskriminaciji

Sarajevo, 18.-19. septembar 2008: U organizaciji VPBiH i PILI održan drugi dio treninga

Strateško parničenje o slučajevima diskriminacije u BiH

U partnerstvu sa Public Interest Law Institute (PILI), Vaša prava BiH su 18. i 19. septembra u Sarajevu organizirala drugi dio Treninga o strateškom parničenju o slučajevima diskriminacije u BiH.

Radi se o nastavku prethodnog treninga o strateškom parničenju koji je održan u aprilu 2008. godine, a u sklopu projekta „Promoviranje antidiskriminacijskih zakona i prakse u Bosni i Hercegovini „koji VPBiH, u partnerstvu sa PILI, implementira u okviru programa Europske komisije „Europska inicijative za demokraciju i ljudska prava“

Trening je imao za cilj razviti kapacitete osoblja Vaših prava BiH vezano za poznavanje anti-diskriminacijskih zakona, principa i vještina strateškog parničenja, a sve u cilju efikasne borbe protiv diskriminacije i bio je koncentriran na bosanskohercegovačke zakone i sudsku praksu te na specifičnosti u preduzimanju pravnih radnji, uspoređujući ih sa Evropskim zakonima i sudskom praksom, gdje je to bilo moguće.

Pored pravnika Vaših prava BiH na treningu su aktivno učešće uzeli i predstavnici nekoliko drugih nevladinih organizacija u BiH (IDC, Centar za pravnu pomoć Zenica, Helsinški komitet za ljudska prava, MPDL, Ženski centar Trebinje, CLC, MOJ, Žena BiH Mostar), te međunarodnih organizacija i državnih institucija u BiH. Također, na drugom dijelu treningao strateškom parničenju u slučajevima diskriminacije u BiH sudjelovanje su uzeli i predstavnici nevladine organizacije sa Kosova „Civil Rights Program“.

Učesnici treninga su se u dvodnevnom radu razmijenili iskustva te razmatrali efikasnosti sudova u BiH kada je u pitanju provođenje zakonskih odredbi o diskriminaciji, identificirali uspjehe i izazova za pokretanje pravnih radnji u borbi protiv diskriminacije putem sudova te razmatrali efikasnost akcionih planova za strateško parničenje koristeći primjere iz prakse Udruženja Vaša Prava BiH.

Dodatne informacije:

* Dnevni red
* Popis učesnika
* Prezentacija (PowerPoint)

* Teret dokazivanja u slučajevima vezanim za rasnu jednakost
* Primjeri tereta dokazivanja u antidiskrimiacijskim slučajevima
* DADEL – baza podataka o antidisktiminaciji

* Put ka jednakom postupanju kroz strateško parničenje (Dilafruz Khaydarova, PILI Associate Legal Officer)

Sarajevo, 25.-26. april 2008: Trening “Strateško parničenje o slučajevima diskriminacije u BiH“

Borba protiv diskriminacije kroz strateško parničenje

U organizaciji Vaših prava BiH i Public Interest Law Institute (PILI) 24. i 25. aprila 2008. u Sarajevu je održan prvi od dva planirana treninga „Strateško parničenje o slučajevima diskriminacije u BiH“. Ove aktivnosti imaju za cilj razviti vještine pravnika u borbi protiv diskriminacije u BiH kroz strateško parničenje.

Trening je obuhvatio osnovne elemente u procesu odlučivanja o budućoj strategiji parničenja, kao i planiranje parničenja u slučajevima diskriminacije. Učesnici su diskutirali o konceptu diskriminacije, a međunarodni i domaći eksperti približili su perspektive diskriminacije i bliže predstavili okvire domaćeg i zakonodavstva Europske unije kada je u pitanju ova oblast.

Učesnici su imali priliku, kroz praktične vježbe, primijeniti koncepte EU na konkretnim slučajevima diskriminacije. Rad u grupama uslijedio je nakon diskusije i bio je fokusiran na razvoj strateškog akcionog plana u specifičnim slučajevima diskriminacije s kojima su se učesnici treninga susreli u svojoj profesionalnoj praksi.

Pored pravnika Udruženja Vaša prava BiH učešće u trening su uzeli i predstavnici državnih institucija i drugih nevladinih organizacija kao što su OSCE, MPDL, Žene BiH, Ured za ljudska prava iz Tuzle i Helsinški građanski komitet iz Banja Luke. Također su na treningu bili i predstavnici Ministarstva pravde BiH.

Stečeno znanje i iskustvo učesnici ovog treninga će u narednim mjesecima iskoristiti za razvijanje planova strateškog parničenja i vođenje slučajeva. Rezultati implementacije će se razmatrati na slijedećem treningu zakazanom za 25. i 26. septembar 2008., kada će učesnici podijeliti iskustva i izazove s kojima su se susretali te usavršiti svoje strateške planove i planirane rezultate parničenja.

Trening „Strateško parničenje o slučajevima diskriminacije u BiH“ je organizovan u sklopu projekta „Promocija antidiskriminacijskog zakonodavstva i prakse u BiH“ kojeg financira Europska komisija. Glavni cilj projekta je promovirati usvajanje antidiskriminacijske legislative i prakse u BiH, kako bi se svima osigurao ravnopravan pristup zapošljavanju, obrazovanju i drugim pravima, ali i ojačali kapaciteti civilnog društva, kao ključnog elementa kada je u pitanju zagovaranje i stvaranja promjena u društvu.

Dodatne informacije:

* Dnevni red
* Popis učesnika
* Propratni materijal uz trening o strateškom parničenju

* Direktiva EU o primjeni načela ravnopravnosti osoba bez obzira na njihovo rasno ili etničko porijeklo
* Direktive EU o uspostavi okvira za jednak tretman na području zapošljavanja i odabira zvanja
* DADEL Database on Anti-Discrimination and Equality Law

Sarajevo, Banja Luka, 28 i 30 novembar 2007: Okrugli stolovi o Promoviranju antidiskriminacijskog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini

Promoviranje anti-diskriminacijskog zakonodavstva na okruglim stolovima u Sarajevu i Banja Luci

Dva okrugla stola o „Promoviranju antidiskriminacijskog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini“ u organizaciji Udruženje Vaša prava BiH i Public Interest Law Institute (PILI), održat će se 28. novembra u Banja Luci (hotel Bosna) i 30. novembra u Sarajevu (hotel Hollywood). Okrugli stolovi su dio projekta „Promoviranje antidiskriminacijskih zakona i prakse u Bosni i Hercegovini” koji se implementira u okviru programa Evropske komisije „Evropska inicijative za demokraciju i ljudska prava“.

Okrugli stolovi će okupiti predstavnike ministarstava pravde, ombudsmene, predstavnike entitetskih advokatskih komora, sudstva i civilnog društva s ciljem uspostavljanja konstruktivnog dijaloga o anti-diskriminacijskom zakonodavstvu i praksi u Bosni i Hercegovini. Međunarodne organizacije i donatori zainteresovani za promociju anti-diskriminacijskih projekata i aktivnosti u Bosni i Hercegovini su također pozvani. Kroz aktivnu diskusiju, učesnici će imati priliku procijeniti evropske i međunarodne standarde o anti-diskriminaciji i mogućnost njihovog prenošenje u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine, te uporediti iskustva drugih zemalja u regiji o ovom pitanju.

S obzirom da je BiH izjavila namjeru da pristupi EU, te da je neophodno uskladiti bh. zakonodavstvo sa EU standardima, ovi okrugli stolovi imaju za cilj ojačati svijesti predlagačima zakona o međunarodnim i evropskim standardima kada je u pitanju anti-diskriminacija i promovirati usvajanje djelotvornog anti-diskriminacijskog zakonodavstva u BiH.

U sklopu ovoga projekta Udruženja Vaša prava BiH je napravilo detaljnu Analizu zakonskih rješenja u BiH po osnovu postojanja anti-diskriminatornih i diskriminatornih odredbi, te štampalo informativne materijale s ciljem podizanja svijesti javnosti o ovom pitanju.

Informativna kampanja

Magazin Vaša prava 27, decembar 2008.

Tema broja: Diskriminacija i antidiskriminacija

TV džingl: Promoviranje antidiskriminacijskog zakonodavstva u BiH (avi)

April 2008

Posteri: Promoviranje antidiskriminacijskog zakonodavstva u BiH

Novembar 2007

latinica

ćirilica

Informativna brošura: Promoviranje antidiskriminacijskog zakonodavstva u BiH

Novembar 2007

Analiza zakonskih rješenja u BiH po osnovu postojanja anti-diskriminatornih i diskriminatornih odredbi

Maj 2007