Aktivnosti radne grupe za pripremu teksta Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH

U skladu sa programom rada za 2011.godinu, Ministarstvo pravde BiH (MP) pokrenulo je proceduru za usvajanje okvirnog Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BIH  u oktobru 2011.godine.

U cilju provođenja navedenih aktivnosti, Minisatrstvo pravde je formiralo Radnu grupu koja je zadužena za pripremu teksta Okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći BiH, teksta zakona na nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini  koji do sada  nisu usvojili ovaj zakon ( kantonalni zakoni), te usklađivanje postojećih zakona donesenim na svim nivoima sa prijedlogom konačnog teksta okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u BiH.

Rješenjem Ministarstva pravde BIH o formiranju Radne grupe za izradu i usklađivanje zakona o besplatnoj pravnoj pomoći u Bosni i Hecegovini za članove Radne grupe su imenovani predstavnici Ministarstva pravde BiH, Federalnog ministarstva pravde, Centra za pružanje pravne pomoći RS, Pravosudne komisije  Brčko Distrikta kao i predstavnici svih kantonalnih ministarstava pravde. Ispred organizacija civilnog društva  imenovan je  Ahmet Salčin iz Udruženja „Vaša prava BiH“

Prvi sastanak radne grupe održan je 13.05.2011.godine u Sarajevu, na kojem je radna grupa usvojila interni plan rada sa tačno određenim  vremenskim intervalima  održavanja sastanaka i dnevnim redom.

Za 01.06.2011.godine je zakazan drugi sastanak ove Radne grupe u Sarajevu  na kojem će se provoditi aktivnosti u vezi tematskog rada na izradi nacrta okvirnog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, korisnicima besplatne pravne pomoći, te tematski rad na izradi nacrta kantonalnih zakona.

Sve ove aktivnosti su u skladu sa provođenje Strategije za reformu sektora pravde u BiH, stuba 3. Pristup pravdi kojim su prdviđene  slijedeće aktivnosti:

3.2.1.1 Usvojiti okvirni zakon o besplatnoj pravnoj pomoći,

3.2.1.3. Osigurati usklađenost zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na nivou entiteta, kantona, PK BD sa Zakonom usvojenim na nivou BIH.