Promocija antidiskriminacijskog zakonodavstva i prakse u BiH

Specifični cilj projekta je podići svijest u BiH, i na državnom i na lokalnim nivoima, o važnosti usvajanja i implementiranja anti-diskriminacijske legislative i politika i promovirati evropske pristupe anti-diskriminacijskoj... Read more »